12000 ميليارد تومان تا خداحافظي روستاها با تانكر آب

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: براي اينكه هيچ روستايي در كشور با تانكر آبرساني نشود نياز به 12 هزار ميليارد تومان سرمايه است كه اگر اين سرمايه تحقق پيدا كند، معدود روستاهايي باقي ميماند كه به دليل پراكنده بودن احتمال آبرساني به جز تانكر در آنها وجود ندارد.

رحيم ميداني در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه بخش آب نيازمند س//رمايهگذاري است، اظهار كرد: با كمك دولت تاكنون نزديك به 2/5 ميليون نفر در روس//تاها از نعمت آب شرب بهداشتي و سالم برخوردار شدهاند. وي ادامه داد: صنعت آب كشور در شرايط فعلي در وضعيتي قرار گرفته كه ميتوان گفت 100 درصد در تاسيسات خودكفايي دارد، لذا با توجه به پتانسيلهاي موجود در اين صنعت الزم است كه توجه بيشتري به اين حوزه شود. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با بيان اينكه در طول دولتيازدهم32سدباحجممخزن3/4ميلياردمترمكعببه برداري رسيد، تصريح كرد: حدود سه سد نيز با حجم 370 ميليون متر مكعب آبگيري شده و پيشبيني ميشود كه تا دولت يازدهم پنج سد ديگر را نيزباحجم665ميليونمترمكعبآبگيريكنيم.

بهگفتهميداني،طيدولتتدبير32 طرحآبرسانيبهبهرهبرداريرسيد كه بر اين اس//اس 792 ميليون مترمكعب آب در اختيار مشتركان قرار ميگيرد. عالوه بر اين 18 تصفيهخانه نيز با ظرفيت 850 هزار مترمكعب در شبانهروز ساخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.