امیدوار به یافتن راهکار مشترک

Jahan e-Sanat - - News - تلخند تلنگر

دیروز نشس//ت خبری کنفران//س بینالمللی مبارزه ب//ا گردوغبار، چالشه//ا و راهکاره//ا در محل س//اختمان س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت با حضور گری لوییس، نماینده سازمان ملل در ایران و معصومه ابتکار، رییس سازمان برگزار شد. در این نشست خبری ابتدا ابتکار در خصوص وضعیت کشورهای دارای مشکالت ریزگرد گفت: بهطور قطع بازگشت امنیت و آرامش به عراق با آزادسازی موصل و حذف داعش از عراق میسر میشود و فضایی را ایجاد میکند تا اقدامات بیشتری در مورد احیای تاالبها و کنترل و مه//ار کانونهای گردوغبار انجام ش//ود و دولت عراق وظایف خ//ود را در این زمینه با جدیت انجام دهد. وی با بیان اینکه اجالس بینالمللی گردوغبار به منظور تبادل تجربیات و بررسی سازوکارهای حقوقی، فنی و مالی برگزار میشود، اظهارکرد: روز دوشنبه تا روز چهارشنبه 12) تا 14 تیرماه( کنفرانس بینالمللی مقابله با گردوغبار برپا میشود. این کنفرانس رخداد مهمی برای کشور ما، منطقه و بسیاری از کشورهای جهان است که تحت تاثیر توفانه//ای گردوغبار قرار دارند. ابتکار با اش//اره به اینکه تعداد و ش//دت توفانهای گردوغبار طی س//الهای اخیر رو به افزایش بوده است، گفت: این توفانها تاثیرات منفی بس//یاری از لحاظ اقتصادی و بهداشتی برجا میگذارد. کش//ور م//ا از این جهت متحمل آسیبهای بسیار شده است.

معاون رییسجمه//ور با بیان اینکه ایران از طریق کش//ورهای مختلف از جمله عراق، س//وریه، عربستان و افغانستان و همچنین با سدسازیهای گس//ترده ترکیه، تحت تاثیر گردوغبار اس//ت، عنوان کرد: این موضوع از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته اس//ت و از اولین سفرها به عراق مذاکرات و پیگیریها در این زمینه آغاز ش//د و تاکنون مذاک//رات متعددی ب//ا رییسجمهور عراق، نخس//توزیر و وزیر محیطزیست این کشور در مورد ضرورت انجام تکالیف و وظایف دولت عراق در زمینه مهار کانونهای گردوغبار انجام شده است. ابتکار با تاکید بر اینکه تفاهمنامهای با عراق امضا شده و طی آن آموزشهای الزم جهت مقابله با گردوغبار به آنها داده شده، بیان کرد: طبق این تفاهمنامه انتقال تجربه ایران ب//ه عراق در مورد گردوغبار در ابعاد مختلف از جمله مدلس//ازی و پیشبینی گردوغبار، س//نجش کیفیت هوا، نحوه مدیریت عرصه سرزمینی، چگونگی کاشت نهال و مالچپاشی، مدیری//ت منابع آب و احیای تاالبها در این مجموعه مورد توجه قرار میگیرد. وی با تاکید بر اهمیت کنفرانس بینالمللی گردوغبار اظهار کرد: این اجالس با پشتوانه چندین قطعنامه که به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته در ایران برگزار میشود.

ابتکارتاکیدکرد:مهمترینمسالهدرکنفرانس بینالمللی گردوغبار، تبادل تجربیات و انتقال راهحلها و بررسی چالشهای مربوط به پدیده گردوغبار اس//ت. برخی از کش//ورها تجربیات موفقی در این زمینه دارند. ایران نیز تجربیات و دستاوردهای قابل ارائهای در این موضوع دارد.

همچنی//ن الزم ب//ه ذک//ر اس//ت حمید چیتچی//ان وزیر نی//رو، محمدجواد ظریف وزی//ر امور خارج//ه و خداکرم جاللی رییس س//ازمان جنگله//ا در این اج//الس حضور خواهند داشت. کنفرانس گردوغبار دو جلسه با حضور وزرا و چهار جلسه تخصصی و فنی و همچنین دو بازدید از کاشان و اهواز خواهد داش//ت. یک نشس//ت تخصصی در روز اول با موض//وع هزینههای اقتص//ادی و تاثیرات اجتماعی برگزار خواهد ش//د و س//ه نشست فنی و تخصصی روز سوم 14) تیر( با موضوع سنجش، پیشبینی و پایش منابع گردوغبار، مدیریت و هدایت منابع و نوآوری در روشهای کنترل و سیاستگذاری و همچنین همکاری و پاسخهای جهانی با رویکرد متقابل برگزار خواهد شد.

ابتکار خاطرنشان کرد: اجالس بینالمللی گردوغب//ار ی//ک بیانی//ه و توصیه تخصصی خواهد داش//ت که ش//امل نتایج فنی برای مقابله با گردوغبار و مهار کانونها میش//ود. این بیانیه میتواند برای کش//ورها کاربردی باش//د. همچنین در خصوص تعداد شرکت کنندگان در این همایش باید گفت، نمایندگان و کارشناسان 30 کشور در اجالس گردوغبار ش//رکت خواهند کرد. در واقع سازمانهای بینالمللی متع//ددی در این اجالس حضور مییابند اما تعداد شرکتکنندگان در نوسان است و امکان تغییر آنها تا روز آخر وجود دارد. ممکن اس//ت برخی کشورها احساس کنند موضوع گردوغبار در اولویت آنها نیس//ت و از شرکت در اجالس خودداری کنند.

سدسازیهایگستردهترکیه؛عامل افزایش ریزگردها

از سویی دیگر ذکر این نکته ضروری است ک//ه یکی از عوامل مه//م افزایش ریزگردها و گردوغب//ار در س//الهای اخی//ر به دلیل سدسازیهای گس//ترده ترکیه است که تا حدودی مورد غفلت سایر کشورهای متاثر از ریزگرد قرار گرفته اس//ت. وی در پاس//خ ب//ه پرس//ش »جهانصنع//ت« در خصوص اینک//ه نحوه تعامل با ترکی//ه در این زمینه چط//ور بوده و آیا به اندازه عراق با آنها وارد مذاکره و تعامل شدهایم یا خیر، عنوان کرد: نهاده//ای مدن//ی فعالی داریم ک//ه در این زمینه پیگیر هس//تند و نامههایی با امضای هزاران شهروند به سازمان ملل در خصوص خطرات این سدسازیها ارسال شده است. همچنین قرار اس//ت خود ترکیه هم در این همایش ش//رکت کند و حتما این مساله را مورد توجه قرار خواهیم داد. ابتکار در پاسخ ب//ه اینکه آیا میتوانی//م در این همایش به ترکیه فشار بیاوریم تا دیگر کشورها از نقش مخرب سدسازیهای آنها در افزایش میزان گردوغبار آگاه ش//وند و ترکیه در این زمینه پاسخگو باشد، تاکید کرد: بله حتما اقدامات و فش//ارهای خود را وارد میکنیم تا در این زمینه نتیجه بگیریم.

گری لوییس، خوش/بین به کنفرانس بینالمللی مقابله با گرد و غبار

گ//ری لوییس، هماهنگکننده س//ازمان ملل در ایران نیز که در این نشس//ت حضور داش//ت و به پرس//شهای خبرنگاران پاسخ میداد، بر نقش و راهکارهای س//ازنده ایران برای مقابله با ریزگردها تاکید و عنوان کرد: ایران راهکارهای خوبی تاکنون در این زمینه اندیش//یده اس//ت. وی ابراز امی//دواری کرد: ایران تنها کشوری است که بسیار در معرض خطرات و آس//یبهای ریزگردها و گردوغبار قرار دارد و بر این اس//اس بیشترین تالش را در زمینه مقابله با آن به خصوص در شهرهای پرگردوغبار از جمله خوزس//تان، سیس//تان و بلوچس//تان، ایالم و کرمانش//اه انجام داده است. به همین دلیل امیدواریم خروجی این همایش که با هزینه سازمان ملل و به میزبانی ایران برگزار میشود، راهکارهایی موثر و مفید جهت کنترل این ریزگردها باشد. لوییس در ادامه تاکید کرد: اینجا هستم تا درکنار دولت ایران به عنوان یکی از کش//ورهای راهبر در زمین//ه جلب توج//ه به توفانه//ای ریزگرد حضور داشته باشم. وی با بیان اینکه مشکل گردوغبار همه انس//انهای دنی//ا را میتواند تحت تاثیر قرار ده//د، گفت: همه افراد این همای//ش به نحوی اث//رات گردوغب//ار را در کشورهای خود حس میکنند. در ایران نیز این مساله به طرز چشمگیری از تهران تا ایالم و کرمانشاه و سیستانوبلوچستان و خوزستان و اصفهان ش//یوع پیدا کرده است. قرار است در این همایش به راهکار مشترکی در زمینه آموزش برای مقابله با گردوغبار و تاثیرات آن روی اقتصاد، حملونقل، مدارس، اشتغال ...و برسیم. همگام با ایران کشورهای دیگری نیز هس//تند که گردوغبار را تنفس میکنند، بر همین اس//اس جامعه جهانی به اهمیت این موضوع پی برد و در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای امضا ش//د که ایران میزبان این همایش جهت مقابله با گردوغبار باشد و در این همایش راهکارهای کشورها از لحاظ داخل//ی و بینالمللی ب//ه راهکارهای فنی و تخصصی برس//ند و این مشکل را حل کنند. لوییس با اظهار امیدواری دیگری تاکید کرد: امیدواریم در پایان این سه روز به راهکارهای جامعی دس//ت یابیم و بیانیهای تدوین شود و از جامع//ه جهان//ی کمک بخواهی//م تا به راهکاری مشترک در زمینه حل این معضل جهانی برس//یم. در مرحله دوم نیز گزارشی تدوین و مشخص شود که هر کشور باید در داخل مجموعه خود چه اقداماتی انجام دهد تا مشکل را با سازوکار مناسب حل کند. وی در مرحله سوم نیز با تایید اظهارات ابتکار در خصوص بازدید مهمانان، خاطرنش//ان کرد: ش//رکتکنندگان جهت بازدی//د میدانی به کاش//ان و اهواز خواهند رفت و امیدوارم پس از بازگشت، اقدامات ایران در زمینه مبارزه با گردوغبار را ببینند و دیدگاهی به دست آورند تا آگاه باش//ند ایران در این خصوص تاکنون چه کرده است. این سه اتفاق در این همایش در کنار هم قرار خواهد گرفت تا در سپتامبر در مجمع عمومی س//ازمان ملل در خصوص آنها صحب//ت و اقدامات ایران مطرح ش//ود. هماهنگکننده سازمان ملل در ایران تصریح کرد: پس از بررسیهای مجمع در سپتامبر، کارگزارهای سازمان ملل به ایران سفر خواهند ک//رد و از نزدیک اقدامات و وضعیت ایران در زمینه مقابله با ریزگردها را بررس//ی خواهند کرد. گفتنی است هیاتی از ترکیه نیز در این کنفرانس بینالمللی حضور خواهد داشت و باید دید یکی از کش//ورهایی که نقش بسیار مه//م و عمدهای در تولید ریزگرد در منطقه داشته است، مس//وولیت سدسازی گسترده خود و بستن حقابه رودخانههای پاییندست را بر عه//ده خواهد گرف//ت و راهکاری ارائه خواهد داد یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.