خوابآوربیاورمحبوِبمن

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا - مدیرگروه تنوع زیس//تی پژوهشکده علوم محیطی میگوید طرحهای س//اماندهی تاالبها در بس//یاری از زمینهها به نتیجه مطلوب و درستی نرسیده است.

اصغر عبدولی در یک برنامه رادیویی درباره موثر بودن طرحهای احیای تاالبهاگفت:پاسخدادنبهاینسوالسختاستاماآنچیزیکهمیبینیم، مشکالتزیادیاستکهدرتاالبهاوجوددارد.بعضیازاینمشکالتتشدید شده و حتی به این سمت رفته است که بسیاری از تاالبها خشک شده است. اطالعات اولیهای برای اینکه بدانیم در گذشته وضعیت چگونه بوده است، در اختیار نداریم. تنها اطالعات اولیهای که وجود دارد و طرحهای ساماندهی را با آنها مقایسه میکنیم، سطح تراز آب است.

ابوالفضل آبش//ت، مدیرملی طرح حفاظت از تاالبهای ایران نیز در خصوص اقدامات انجامشده برای نجات تاالبها گفت: در سطح بینالمللی تالش کردیم همکاری سازمانهای بینالمللی را حفظ و احیای تاالبها را داشته باشیم که از آن جمله میتوان به کنوانسیون رامسر اشاره کرد. »جایکا« پروژه خیلی مشخصی برای تاالب انزلی دارد و سالهاست روی این تاالب به طور مشخص کار میکند. سازمان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد پروژه مشترکی را با سازمان حفاظت محیطزیست برای دریاچه ارومیه داش//ته است که با حمایت مالی کشور ژاپن در حال انجام است. ای//ن اقدامات مثبت بوده و تا ح//دودی توجه جامعه بینالملل به ایران جلب شده است. ایران از 42 نوع تاالبی که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده، 41 تاالب در اختیار دارد که این به دلیل تنوع اقلیمی است و به همین دلیل ایران در زمینه تاالبها جایگاه مهمی دارد. ایران خاستگاه این کنوانسیون است که حوزه تمرکز آن، حفظ و احیای تاالبهاست. در این سطح بیشتر موضوع قانونگذاری و حمایتهای قانونی مطرح است و سازمان حفاظت محیطزیست در حال تدوین آییننامه الیحه حفاظت، احیا و مدیریت تاالبهاست.

دوستت دارم محبوب م//ن؛ به همان میزان که دلواپس//ان به ران//ت عالقه دارند، محمدباق//ر قالیباف به ریاستجمهوری و ابراهیم رییسی به تتلو.

ای//ن روزه//ا مقص//ر تم//ام مش//کالت و گرفتاریهای دنیا حسن روحانی است محبوب من، مخاطب تمام بایدها و نبایدها و باشدها و چرا نیستها و ای کاش بودها... میدانی دمای هوای اهواز به چند درجه رس//یده؟ 52 درجه. از نگاه خبرگزاری فارس مقصر این اتفاق کیس//ت؟ حس//ن روحانی. درس//ت میگویند واقعا. چرا روحانی نمیرود اهواز و مردم این ش//هر را فوت نمیکند تا خنک شوند؟ دوران احمدینژاد کجا اهواز چنین گرم بود؟ در تمام فصول س//ال باد خنک بهاری میوزید و دمای هوا همیش//ه بین 20 تا 25 درجه بود و مهندس مش//ایی چنان س//روی استوار ریزگردها را جذب خودش میکرد.

آیا ما قدر دانس//تیم؟ اصال ماجرای واگذاری فروش نفت به بابک زنجانی هم دلیلش همین بود محبوب من. در زمینی که مملو از نفت باشد، درخت نمیروید که. تحریم بودیم و نفتمان را نمیخریدند، بعد به زنجانی گفتند »تو که آشنا ماشنا داری بیا جمع کن این نفتارو که نف//س م//ردم رو بریده« آن بنده خدا هم آمد خدمتی بکند که دولت عوض ش//د و به جرم »بهاری بودن« دس//تگیرش کردند. حاال انتظار داری خبرگ//زاری فارس بیاید دول//ت کریمه قبلی را به دلیل فروش رایگان نفت مواخذه کند؟

در راه که میآیی برایم چند بس//ته قرص خوابآور بیاور محبوب من. تحمل این حجم از وقاحت برایم سخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.