هشدار برای تولید مواد مخدر در خانه

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: گزارش//ی مبنی بر کاشت و برداشت گل یا علف در سطح وسیعی در کشور ارائه نشده و تمام مراتع بهطور دقیق کنترل میش//ود. بر این اساس ارتباطات دوسویه و گستردهای با دهیاریها و بخشداریهای سراسر کشور برقرار شده تا بهیاریها با تسلط بر فعالیتهای روزمره مردم آن منطقه و ارائه آموزش، شرایط را کنترل کنند.

پرویز افشار افزود: برنامهریزیهای الزم جه//ت کنت//رل و اط//الع از نوع محصول پرورش در مزارع انجام شده و براس//اس اطالع//ات موجود در حال حاضر هیچگونه کاش//ت و برداش//ت گل، علف و ماریجوانا در سطح وسیع در مزارع وجود ندارد اما کاش//ت مواد مخدر در س//طح کوچ//ک امکانپذیر است و متاسفانه در یک گلدان یا باغچه کوچک در خانه نیز میتوان گل، علف یا حشیش را پرورش داد و مواد مصرفی فرد را در مقیاس کوچک تولید کرد. این در حالی است که این امر جنبه فروش ندارد و برای استفاده شخصی صورت میگیرد. تخم گی//اه ماری جوانا، گل و عل//ف قابلیت پرورش در یک گلدان را دارد و با ایجاد شرایط و نور مناسب میتوان مواد مصرفی را در خانه به دور از دغدغههای تهیه، پرورش داد. با این حال تاکید میشود که پرورش این مواد در خانه کار آسانی نبوده و نیاز به تجربه و شرایط خاص دارد. برخی از سوداگران از طریق فضای مجازی به تبلیغ تخم گیاه ماریجوانا و نحوه کاشت، افزایش محصول، نوردهی و رسیدگی و آبیاری آن میپردازند و با تبلیغات اغواکننده مواد اعتیادآور را مفید جلوه میدهند و با مخفی کردن ضرر اس//تعمال این مواد به جذب مشتری و تشویق مردم به مصرف میپردازند.

وی درخصوص تبلیغات قارچگونه مصرف ماریجوان//ا در فضای مجازی تصریح ک//رد: تبلیغات فضای مجازی در راس//تای معرفی گی//اه ماریجوانا کذب و دروغ اس//ت و تاکید میشود که این گیاه، گل و مشتقات آن درصد اعتیادآور باالیی دارند و منجر به تخریب مغز میشوند و نمیتوان این امر را انکار کرد. گیاه ماریجوانا مشکالت روحی و روانی بسیاری را در فرد ایجاد میکند در حالیکه میتواند وابستگی جسمی زیادی را ایجاد نکند. بنابراین به مردم توصیه میش//ود در مقاب//ل تبلیغات اغواکننده هوشیارانه برخورد کرده و به هیچ عنوان تحت تاثیر آن قرار نگیرند. در راستای مبارزه با کاشت و برداشت علف و گل در منازل به خانوادهها توصیه میش//ود که در صورت مواجهه با یک گیاه عجی//ب و غریب در گلخانهها یا باغچهه//ای خانه خ//ود آگاهانه رفتار کرده و نسبت به برخورد افراد خانواده بهویژه جوان//ان در پرورش گل و گیاه توجه الزم اعمال شود. مقابله با کاشت و برداشت مواد مخدر نیاز به یک عزم همگان//ی دارد چراکه این مواد قابلیت پرورش در خانه را داشته و الزاما نیازی ب//ه وجود مزرعه نیس//ت. بنابراین در صورت مشاهده کاشت این مواد نیروی انتظامی با افراد خاطی برخورد و پرونده را به سیستم قضایی معرفی میکند تا براساس قانون با آنها برخورد شود. در صورت رویت بذر یا ریش//ه گیاه در هر منطقهای نیز مجازات خاصی در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.