مخالفت آموزشوپرورش با برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد

Jahan e-Sanat - - News -

معاونآموزشابتداییوزارتآموزشوپرورشبابیاناینکهمعتقدبهغنیسازی محیط یادگیری دانشآموزان به جای جداسازی آنها هستیم، گفت: با برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در انتهای پایه ششم مخالفیم و آن را در شورای عالی آموزشوپرورش مطرح کردیم تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. به گزارش ایسنا؛ رضوان حکیمزاده درباره چالشهای تنوع و تقسیمبندی مدارس اظهار کرد: درباره سطح مختلف هوشی دانشآموزان تقسیمبندی وجود دارد و به لحاظ علمی اینکه دانشآموزان سطح هوشی متفاوتی دارند، صحیح است اما اینکه آیا باید دانشآموزان با سطح هوشی مختلف را جداسازی کرد یا خیر، باید به صورت جدی و علمی بررسیهای الزم انجام شود. آیا اینکه باید به افراد متفاوت با بهره هوشی مختلف، آموزشهای جداگانه در مکانهای متفاوت بدهیم، صحیح است یا اینکه باید متناسب با استعداد افراد آموزشهایی به آنها ارائه شود نیز از دیگر موارد مطرح در این موضوع است.

مع//اون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه با جداس//ازی دانشآموزاندرمکانهایمختلفمخالفهستم،افزود:بایدفرصتهاییادگیری متفاوت را برای دانشآموزان با بهرههای هوشی مختلف به رسمیت شناخت. باید نگرشهایمان را تغییر دهیم و منتظر نباشیم که ابتدا بسترهای الزم برای یک هدف فراهم ش//ود سپس به سمت آن برویم. باید بپذیریم که جداسازی دانشآموزان روش مناسبی برای آموزش نیست. البته درباره اینکه دانشآموزان چند معلولیتی با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی تحصیل کنند مخالفتی وجود ندارد و منطق علمی پشت آن است اما سایر دانشآموزانی با نیازهای ویژه چون نابینایان، ناشنوایان، کمبینایان و کمشنوایان و دانشآموزان دارای معلولیت جسمی باید در کنار دانشآموزان در مدارس عادی تحصیل کنند.

حکیمزاده درباره آسیبهای جداسازی تیزهوشان تصریح کرد: اولین آسیب به خود این دانشآموزان وارد میشود. آنها برچسب میخورند و در مدارس خاص ایزوله میشوند. دو حالت در اینجا وجود دارد؛ یا برخی از آنها تیزهوش واقعی نیستند و تنها دانشآموزان سختکوشند که پدر و مادر ناچار میشوند برای آنها معلم خصوصی بگیرند تا بتوانند از پس دروس خود بربیایند، یا اینکه دانشآموز تیزهوش واقعی هستند که آنها هم وقتی در محیط قرار میگیرند، آسیبهایی را متحمل میشوند و علت این است که شرایط زندگی عادی را در کنار مردم تجربه نمیکنند. از سوی دیگر ما این دانشآموزان را که تیزهوش واقعی هستند غربال میکنیم اما متاسفانه اینها کشور را ترک میکنند و اینجاست که میتوان به عمق واقعه پی برد. در شش سال اول دوره ابتدایی دانشآموزان تحت ارزشیابی توصیفی قرار دارند و تست زدن یاد نمیگیرند و عموما به موسسات خاص میروند. چه اصراری وجود دارد که این آزمون در انتهای پایه ششم انجام شود؟ باید این انتخاب در انتهای متوسطه اول صورت پذیرد. ضمن آنکه مخالفت خود را برای برگزاری آزمون در پایه هفتم اعالم میکنیم، آن را در شورای عالی آموزشوپرورش مطرح کردیم تا مورد بررسی قرار گیرد. وی در پایان گفت: ما کار سختتر را که تلفیق دانشآموزان با نیازهای ویژه با دانشآموزان عادی بوده انجام دادیم. این کار از عدم جداسازی دانشآموزان تیزهوش سختتر است. پس میتوانیم این هدف را هم دنبال کنیم و مدارس تیزهوشان را حذف کنیم. آن زمان متوجه میشویم که چقدر فرصتهای خوب وجود دارد تا همه دانشآموزان ما در کنار هم مهارتهای زندگی و با هم زیستن را بیاموزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.