70 هزار بیمار روانی پشت درهای بهزیستی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-معاونامورتوانبخشیسازمانبهزیستیکشورگفت:درحالحاضر حدود52 هزارنفربیمارروانیمزمندرمراکزسازمانبهزیستیحضوردارند. ایندرحالیاستکه07 هزارنفردیگرنیزنیازمندخدمتبودهوپشتنوبت هستند که حداقل به مراقب خانگی نیاز دارند اما به علت مشکالت اعتباری، پشتنوبتقرارگرفتند.

حس//ین نحوینژاد افزود: در ح//ال حاضر 66 مرکز روزانه با ظرفیت 2600 نفر و 162 مرکز شبانهروزی به 11 هزار بیمار روانی مزمن کشور خدمات ارائه میدهند، گفت. حدود 103 هزار بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی بوده و پیشبینی میکنیم حدود 200 هزار بیمار روانی مزمن در کشور وجود داشته باشد. این درحالی است که از 103 هزار و 500 بیمار روانی مزمنی که در س//ازمان بهزیستی کشور پرونده دارند، حدود 70 درصد 70) هزار نفر( مرد و 30 درصد آنها زن هستند. از این تعداد بیمار روانی مزمنی که در بهزیستی پرونده دارند، 11 هزار نفر تحت پوشش دریافت مستمری بوده که مشمول افزایش سه برابری مستمری نیز شدهاند و از فروردینماه امسال رقم مستمری آنها از 53 هزار تومان به 148 هزار تومان افزایش یافت.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن اشاره به آنکه سازمان بهزیستی 15 سال است که براساس ماده 97 برنامه چهارم توسعه به بیماران روانی مزمن ارائه خدمت میکند، گفت: به طور کلی31 هزار نفر معلول مجهولالهویه تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند که در مراکز این سازمان حضور دارند و حدود 6500 نفر از آنها بیمار روانی مزمن هستند. 66 مرکز روزانه ویژه بیماران روانی مزمن در کشور وجود دارد و این در حالیست که 5 استان البرز، خراسانشمالی، بوشهر، گیالن و هرمزگان هیچ مرکز روزانهای ندارند.

ویباتاکیدبرآنکهبیمارانروانیمزمننیازبهپشتیبانیهایبیشتریدارند و باید در پروتکلهای بیمهای هزینههای دارویی آنها دیده شود، افزود: در همه جای جهان »بیمههای مراقبتی« این افراد تاکید میشود و این مساله در ایران نیاز به بررسی دارد تا اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.