15

Jahan e-Sanat - - News -

قبل از اینکه کاروان یوونتوس بعد از پایان لیگ قهرمانان، پایش را به فرودگاه تورین بگذارد، صحبتها درباره نقل و انتقاالت آغاز شده بود.

دس//تاورد فوقالعاده مردان آلگری در س//ری A با ناکامی تلخ شکست در فینال لیگ قهرمانان همراه شد؛ تلخی که کل باش//گاه تورین//ی را برای ماهها آزار خواهد داد.

یک کلیشه رایج در فوتبال این است که همیشه از نتیجه آخرین مسابقه شما س//وال میکنند نه مس//ابقات قبلی و یوونتوس در دیدار فینال لیگ قهرمانان ب//ه وضوح قافیه را ب//ه رقیب قدرتمند اسپانیاییاش باخته بود و اصال شمایل یک قهرمان را نداش//ت. البته آلگری و تیمش میتوانند به دو قهرمانی متوالی خود در س//ری A ببالند اما این فصل تمام ش//د و باش//گاه تورینی باید برای فصول آینده برنامهریزی کند.

خوشبختانه تصمیمگیرندگان باشگاه تورینی به خوبی آگاه هستند که چقدر به کسب جام قهرمانی چمپیونزلیگ و رسیدن به یک دستاورد بسیار مهم بعد از قهرمانی در سری A نزدیک بودند.

باشگاه یوونتوس بعد از پایان سری A و لیگ قهرمانان فصل جاری، خیلی زود تصمیم گرفت قرارداد آلگری را برای سه سال دیگر تمدید کند. مدت زمانی که ثبات الزم را برای سه فصل آینده به تیم تورینی میدهد. عالوه بر این باید به خاطر داشته باشیم که تیم تورینی در طول سه فصل اخیر با تغییرات قابل توجهی مواج//ه بوده؛ در دومین روز از تمرین//ات پیش از فصل س//ال 2014 کونته، یوونتوس را ترک کرد در حالی ک//ه 12 ماه بعد پیرلو و ویدال و تهوس هم باشگاه یووه را ترک کردند.

دو فصل قبل آلوارو موراتا و پل پوگبا ستارههای بیبدیل یووه بودند اما یووه ترجیح داد سال گذشته به جای ایجاد تغیی//رات جدی، ب//ه اصالح وضعیت و ساختار فعلیاش اکتفا کند. با این همه یوونت//وس برای اینکه در بین تیمهای برتر اروپایی جا داشته باشد، باید با در پی گرفتن یک رویکرد جدی و فعال، با قدرت زیادی در پنجره نقل و انتقاالت پیش رو عمل کند.

پزش//ک روانش//ناس تیم تورینی و هوادارانش برای تسکین کابوس ناشی از گلهای رونالدو در کاردیف نس//خه خری//د چند س//تاره را تجویز کرده که این ستارهها شامال مارکو وراتی، فدریکو برناردسکی و داگالس کاستا میشوند.

اگ//ر تی//م تورین//ی میخواهد در مس//ابقات فصل بعد یک قدم به جلو برداش//ته و از امس//ال هم بهتر باشد، باید سوپراستار بخرد. اما برای رسیدن ب//ه این ه//دف، باید تم//ام بازیکنان کلیدی یوونت//وس در تورین بمانند. بونوچ//ی اعالم ک//رده به انگلس//تان نخواهد رف//ت و میخواهد در تورین بماند و همین فصل گذش//ته بود که گواردی//وال ب//ا او تماس گرف//ت تا به منس//یتی بیای//د و س//تاره ایتالیایی مخالف//تک//رد.

در حالی که تم//ام بازیکنان مهم و بزرگ تیم تورینی تح//ت قراردادهای طوالنیم//دت هس//تند، بازیکن//ان کماهمیتتر ممکن اس//ت از یووه جدا شوند و مثال نتو شاید برای یافتن زمانی بیشتر برای بازی، به باشگاه دیگری برود. در واقع از اول هم پیوستن او به یووه با 25 سال سن در سایه حضور دروازهبانی به نام بوفون اصال منطقی نبود.

ج//ذب دو یا حتی ی//ک هافبک به معن//ی این خواه//د بود که اس//تفانو اس//تورارو و ماریو لمینا م//ازاد بر نیاز هستند، این در حالی است که لمینا به در خروجی استادیوم تورین نزدیکتر اس//ت. به هر حال هر دو این بازیکنان )اس//تورارو و لمینا( آن ط//ور که ابتدا نش//ان میدادند، پیشرفت نکردند و به نظر میرس//د توم//اس رینکون گزینه بهتری برای هدای//ت خط میانی یووه باش//د. ممکن است یووه در این ناحیه دو بازیکن جدید بخرد و به این ترتیب جایگاه این دو متزلزلتر شود.

در صورت//ی ک//ه پاتریک ش//یک و داگالس کاس//تا فص//ل آین//ده به تیم تورینی بپیوندند، باعث جدایی موسی کی//ن از یووه و حضور قرضی او در یک باشگاه دیگر میشود. موسی کین تشنه حض//ور در میدان اس//ت و میخواهد در یک باش//گاه دیگر خودش را نشان دهد.

پائولو دیچلیه در ماه سپتامبر 31 س//اله خواهد ش//د در حالی که بیست و دومین س//ال حضورش در باش//گاه تورینی هم به پایان میرسد اما مسلما وقتی جدایی او از یووه رسما اعالم شود، اشکهای زیادی از گونههای هواداران بانوی پیر نخواهد ریخت.

به نظر میرسد تمام دوران فعالیت حرفهای دیچلیه در مصدومیت و انتقال قرضی و ناامیدی سپری شد. دیچلیه اولین مسابقهاش را در دوران حضور یووه در رقابتهای سری B ایتالیا تجربه کرد؛ دورانی که هواداران یووه هیچوقت آن را فراموش نخواهن//د کرد. آینده برای یوونتوس روشن است؛ آنها آماده هستند ورود بازیکنان جدید را جشن بگیرند تا اینکه به خاطر بازیکنان از دس//ت رفته به عزا بنشینند. مارکینوش با PSG تمدید کرد مدافع برزیلی پاریسنژرمن به شایعه جدایی خود از این تیم پایان داد و قراردادش را تا سال 2022 تمدید کرد.

ب//ا وجود آنکه خبرهای زیادی درباره جدایی مارکینوش به گوش میرسید اما این بازیکن برزیلی قرارداد خود را تمدید کرد.

منچستریونایتد و بارسلونا مش//تریان جدی مارکینوش بودند اما او ترجیح داد در پاریس//نژرمن باقی بماند و قرارداد خود را تا سال 2022 تمدید کند. مارکینوش چهار سال پیش با 31 میلیون یورو از رم به پاریسنژرمن پیوست و در 161 بازی که با پیراهن این تیم به میدان رفته توانسته 13 گل به ثمر برساند. رونالدو به پرز اطمینان ادامه همکاری داد نشریه معتبر موندودپورتیوو در گزارشی جنجالی و بسیار مهم که این روزها ذهن بس//یاری از هواداران رئالمادرید را به خود مش//غول کرده اس//ت، از تماس تلفنی رییس باشگاه لوس بالنکوس، فلورنتینو پرز و کریستیانو رونالدو پردهبرداری و جزییات مکالمات بین این دو نفر را فاش کرد.

کریس//تیانو رونالدو و تیمملی پرتغال در جام کنفدراس//یونها با حذف برابر تیمملی شیلی به کار خود در این رقابتها پایان دادند تا سران مادریدی بالفاصله پس از این اتفاق به دنبال حل مساله مهم و دغدغه اصلی خود بروند و آن روشن شدن تکلیف سوپراستار پرتغالی تیمشان بود.

موندودپورتیوو در گزارش خود با صراحت اینچنین ذکر کرده است که رونالدو به سران باشگاه اطمینان داده است تیم را ترک نخواهد کرد و قطعا در رئالمادرید باقی خواهد ماند؛ گفته میشود پرز و رونالدو در روزهای آتی با یکدیگر مالقات نزدیکی خواهند داشت تا با رسانهای کردن آن به تمام حواشی به وجود آمده پایان دهند. بند عجیب قرارداد نیمار نیمار که در نقل و انتقاالت اخیر پیشنهادات وسوسهکنندهای از سوی باشگاههای ثروتمند اروپا داشته، بندی عجیب در قراردادش با بارسلونا دارد که مانع جداییاش میشود.

در ماه مارس گذشته توافق شد که رقم فسخ قرارداد نیمار با باشگاه فوتبال بارسلونا خود به خود در تاریخ یکم ژوئیه افزایش پیدا کند. بر این اساس از دیروز رقم فسخ قرارداد او که تا پیش از این 200 میلیون یورو بوده است به 222 میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد تا تضمین محکمتری برای ماندنش در نیوکمپ در سالهای پیش رو باشد.

همچنین این رقم 12 ماه دیگر به 250 میلیون یورو افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از آنکه او س//ه س//ال دیگر قرارداد دارد، رقم فسخ قرارداد افزایشی نخواهد داشت. نیمار که با حواشی بسیار از تیم فوتبال س//انتوس برزیل به بارسلونا پیوس//ت، در بازار نقل و انتقاالت فصول گذشته مش//تریان زیادی داشته که حاضر بودند پول هنگفتی برای داشتنش بپردازند. هرچند هوشیاری بارسلونا در بندی از قرارداد این بازیکن جداییاش از تیم کاتاالنی را سختتر کرده است.

منچسترس/یتی در یکقدمی محرومیت یکساله از نقل و انتقاالت

پرونده باشگاه منچسترسیتی برای محرومیت از فعالیت در بازار نقل و انتقاالت به مدت یک سال، به دلیل تخلف و سرپیچی از قوانین، در حال بررسی در دادگاه عالی ورزش است.

باشگاه ولزسارسفیلد آرژانتین از باشگاه منچسترسیتی انگلستان به اتهام تخلف در مذاکره با بنجامین گارهس//اله، بازیکن خود که در آستانه از دست دادنش است شکایت کرد.

باشگاه سیتی در این حال در دفاعیات خود عنوان داشته است که این بازیکن 16 س//اله دارای پاسپورت اروپایی بوده و هیچگونه منعی برای مذاکره جهت جذب وی وجود نداش//ته اس//ت، چراکه بر اساس قوانین، بازیکنی که دارای پاس//پورت اروپایی باش//د، میتواند در 16 سالگی مساله نقل و انتقال خود را پیگیری کند و در غیراین صورت باید تا سن 18 سالگی صبر کند و در صورت بروز تخلف در این مورد به مواردی همچون تعلیق حضور در بازار نقل و انتقاالت برای باشگاه خاطی در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که اتهام منچسترسیتی ثابت شود این باشگاه به یک سال منع فعالیت از حضور در بازار نقل و انتقاالت محکوم خواهد شد. افقي: -1 دستگاه ارسال امواج- ابتال -2 الغر و ضعیف- برابریابي- شهري در شمال مركزي عراق -3 عبوس- فرزند مادینه- نمایان -4 لقب اشرافي غرب اروپا- غذایي متنوع- پایتخت كشور عربستان سعودي- مایعي بیهوشكننده -5 برهنه و بینوا- اعالمیه تبلیغاتي- عالمت و سمبل -6 پسر مقتول كوروش هخامنشي- خدمتگزاران- فرمان خودرو -7 تماس هندسي- مربوط به آبادسازي- روانداز نازك تابستاني -8 یون داراي بار برقي منفي- چرك زخم- یكسان -9 از قمرهاي سیاره مشتري- خودرو جمعي بزرگ- شخص گرفتار لكنت -10 بخش بدون موي دست و پا- غیرعمدي كاري انجام دادن- از مذاهب چهارگانه اهل سنت -11 مسلط بر امري- منطقه پهناوري در روسیه- حرف فاصلهانداز -12 ماه تابستاني- پارچه حریر- خاك صنعتي سفالگري- مهرهاي در شطرنج -13 رستني كوچكتر از درخت- ادویه تند- رنگ لباس در نیروي زمیني -14 كمك و مساعدت- خطاط الهیجي- جانشین -15 شهري در استان مازندران- كتابي از برتولت برشت نمایشنامهنویس آلماني

ج عمودي: -1 صنعت و تكنیك- فرشتگاني كه انجام كارهاي خیر و شر انسانها را ثبت ميكنند -2 وق//ار و س//نگیني- كم//ان حالج//ي- آرام و آهس//ته خودماني -3 تولید محصول صنعتي- مورد لزوم- سالمند فرسوده و ناتوان -4 یك دوره درسي دانشگاه- كمجرات- پسوند شباهتبانگ مهیب جانور درنده -5 آگاه و خبره- دومین س//یاره منظومه شمس//ي- ش//یر سر بریده -6 بیماري جانكاه- خبر پراكنده- جلب و بازداشت -7 چوب مخصوص بوجاري- خوشبخت و به آرزو رسیدهرفیع و مرتفع -8 جه//ان پس از مرگ- بدگماني- كتاب//ي از امیل اوژیه نمایشنامهنویسفرانسوي -9 نوعي وجه- قطع جریان برق- همراه تب شدید -10 از خود دور كردن- مرحلهاي در ورزش شمشیربازيلحظهكوتاه -11 شالوده- الصاقيها- واحدي قدیمي در طول -12 دستآموز- مخفف هستم- كوشنده- بدون درنگ -13 درختي همیش//ه س//بز با چوب سخت و محكم- برنج پوستدار- دادخواه -14 رس//تني بزرگ و ستبر- صفت اسب رمنده- گواهي درستي -15 از شاهان قاجار كه به ضرب تپانچه میرزا رضاي كرماني كشته شد- مخترع تلفن د و جوابجدولشماره619 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.