بحران زودرس در تیمملی فوتبال امید

Jahan e-Sanat - - News - تلكس رویداد

اردوی تیمملی فوتبال امید به دلیل افزایش بازیکنان غایب یک روز زودترازموعدتعطیلشدتادرفاصله81 روزماندهتاشروعمرحلهمقدماتی قهرمانی فوتبال زیر 23 سال آسیا، کادر فنی این تیم برای حل مشکل، جلسهای را با مسووالن فدراسیون فوتبال درخواست کند.

اردوی تیمملی فوتبال امید در حالی یک روز زودتر از موعد مقرر تعطیل شده که زمان بسیار کوتاهی تا شروع رقابتهای مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال آسیا باقی مانده است. پیش از آغاز اردو، کادر فنی تیمملی 26 بازیکنرابهتیمملیدعوتکردکهازاینبین21 بازیکنبهتیمملیملحق نشدند و از طرفی در طول اردو هم دو بازیکن سایپا و گسترش فوالد به باشگاههای خود بازگشتند. همچنین رضا شکاری و مهدی امینی بازیکنان روستوف و سپاهان نیز با مصدومیت در اردو حاضر بودند که این موضوع دست کادرفنی را برای انجام تمرینات تاکتیکی خالی گذاشت و در نهایت آنها تصمیم به تعطیل کردن اردوی نخست گرفتند.

در ابتدای این اردو، استقالل )امید نورافکن، مهدی قائدی و سیدمجید حسینی(، پرسپولیس )صادق محرمی(، سایپا )محمد سلطانیمهر و علی قلیزاده(، صنعت نفت )ساکی(، پدیده )محمد آقاجانپور(، ذوبآهن )نیما طاهری(، س//پاهان )سرلک( و ... اجازه حضور این بازیکنان را در تمرین تیمملی ندادند. در ادامه نیز علی شجاعی و نیما مختاری به دلیل اعالم نیاز مربیان باشگاهی به تیمهای خود بازگشتند تا با مصدومیت دو بازیکن، تمرینات تیمملی با 11 بازیکن ادامه پیدا کند. این در حالی است که تنها 18 روز تا شروع رقابتهای آسیایی باقی مانده و به نظر میرسد در بهترین حالت باشگاهها بازیکنان خود را چند روز مانده به اعزام در اختیار تیمملی قرار دهند. به دلیل افزایش غیبت بازیکنان، امروز جلسهای میان سرمربی تیمملی و مسووالن فدراسیون فوتبال برگزار میشود تا وضعیت اردوی بعدی تیمملی مشخص شود. پیش از این نیز تیمملی جوانان پیش از اعزام به مسابقات جامجهانی با این مشکل مواجه شد و نتوانست به خوبی از اعتبار فوتبال ایران دفاع کند و مشکالت فنی به دلیل ناهماهنگی و دیر رسیدن بازیکنان وجود داشت. برنامهریزی فدراسیون فوتبال برای این تیم صعود به المپیک 2020 توکیو اس//ت و به همین دلیل از تیم زیر 20 سال در رقابتهای زیر 23 سال استفاده میکند و در این مدت زمان سعی دارد تجربه بازیکنان را با تمرینات و بازیهای بیشتر افزایش دهد که عمال با غیبت بازیکنان این موضوع محقق نخواهد شد. ایران82 تیرماه نخستین بازی خود مقابل کشور میزبان یعنی قرقیزستان را برگزار میکند. آخرین مصافایندوتیمبهبازیهایآسیایی5102 گوانگجویچینبازمیگردد که ایران با هدایت نلو وینگادا با حساب یک بر یک مقابل این تیم متوقف شده بود. در گروه ایران تیمهای دیگری مانند عمان وجود دارد. علی پروین سفیر ورزش همگانی شد مهرآزما اولین خرید کریمی برای نفت تهران رامین رضاییان به بلژیک پرواز کرد دیگو کاستا به خانه بازخواهد گشت قریب رییس هیاتمدیره استقالل شد توافق PSG با پهپه و فابینیو بوفون: از االن به فکر جامجهانی روسیه هستم

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.