فضای فدراسیون تکواندوی ایران مسموم است

Jahan e-Sanat - - News - رزمی

مهر- سرمربی تیمملی آذربایجان گفت: تکواندوی ایران با پتانسیل باالی مربی و تکوان//دوکار در صورت تغییر در بخ//ش مدیریتی میتواند با وفاق و همدلی به سکوی نخست جهان بازگردد. رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق گفت: این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان در سطح فنی باالیی برگزار ش//د، به خصوص از دور سوم به بعد که نفرات مطرح و رنکینگدار با هم برخورد میکردند.

س//رمربی پیش//ین تیمملی تکواندوی کشورمان در خصوص نتایج تیم تکواندوی ایران در مس//ابقات گفت: تکواندو پیشرفت بسیار زیادی نسبت به سالهای گذشته داشته و همه کشورها مانند ما در حال کار و تالش هستند. اینکه ما قهرمان جهان بودیم مربوط به گذشته است یا کره روزجمعهقهرمانجهانشد،دلیلینیستبرقدرتمطلق بودن این کشور، دیدیم که در دو دوره کره از رسیدن به قهرمانی محروم ماند.

وی ادامه داد: در همین رقابتها هشت مدال طالی بخش مردان را شش کشور کسب کردند. متاسفانه به تیم ایران مدال طال نرسید ولی این چیزی از ارزشهای تیم ایران کم نمیکند. اعضای تیم ایران و کادر فنی همه تالش خود را کردند. من فکر میکنم فشار بیرونی مانع از تمرکز اعضای تیم شده بود. با انتقادات سازنده باید تاثیر مثبتیرویعملکردتیمبگذارند.مهماندوستافزود:باتماماینتفاصیلماایرانیهستیم وبایدحاشیهراجمعکردهوبیشترتمرینوتالشکنیمتادوگامازهمهکشورهاجلوتر باشیم. اینقدر باید قوی و خوب ظاهر شویم که شاهد چنین اتفاقاتی نبوده و همیشه روی سکوی نخست جهان باشیم. استعداد الزم ، مربیان باتجربه و فنی و از همه مهمتر تکواندوکاران خوب داریم. پس میتوانیم. معتقدم آینده خوبی پیشروی تکواندوی ایران و آذربایجان است. این مربی ایرانی در مورد درخواست مردم در فضای مجازی برای بازگشت به ایران گفت: من خاک پای همه مردم ایران هستم و همیشه قدردان محبت هموطنان خود بودهام، همه میدانند که در شرایط فعلی این کار غیرممکن است. نمیتوانم با فضای فعلی فدراسیونتکواندوکارکنم.اعتمادیبهمسووالنفدراسیونندارم. دین خود را به تیمملی ایران ادا کردهام و مردم دیدند که با من و خانوادهام چگونه برخورد شد. زندگی من را نابود کردند. دو سال خانهنشین بودم. نمیخواهم خاطرات تلخ گذشته را تکرار کنم، هر موقع سیستم مسموم فعلی پاک شد، در خدمت خواهم بود و دست بوس مردم ایران هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.