جوانان آلمان بر بام اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

تیم زیر 21 سالههای آلمان با پیروزی یک بر صفر مقابل اسپانیا، عنوان قهرمانی اروپا را از آن خود کرد.

ژرمنهاکهدرمرحلهقبلدرضرباتپنالتیانگلیسرا شکست داده بودند، در دیدار پنجشنبهشب گذشته برابر تیم آماده اسپانیا با ارائه یک نمایش حسابشده، با یک گلبهپیروزیرسیدندوبعداز9 سال،باردیگرقهرمانی در این رده سنی در اروپا را جشن گرفتند.

اس//پانیا بازی را بهتر آغاز ک//رد و در دقایق ابتدایی بر بازی مس//لط بود اما این آلمان بود که میتوانس//ت در دقیقه 6 با ش//وت تماشایی وایزر به گل برسد ولی واکنش آریزاباالگا، دروازهبان اسپانیا، دروازه این تیم را بسته نگه داشت.

یک دقیقه بعد آلمانیها بار دیگر صاحب موقعیت ش//دند و این بار ضربه سر مایر میتوانست کار را تمام کندولیبهتیردروازهبرخوردکرد.دردقیقه31اسپانیا اولین موقعیت جدیاش را توسط هکتور بیرین ایجاد کرد ولی ضربه س//ر او با اختالف کم//ی از کنار دروازه آلمان بیرون رفت.

نمایش هجومی دو تیم ادامه داشت و موقعیتهای دیگری هم روی دروازهها ایجاد شد تا اینکه در دقیقه04، سرانجام این آلمان بود که به گل رسید؛ روی یک ارسال تند و تیز از سمت راست بود که ضربه سر تماشایی وایزر، دور از دستان آریزاباالگا، به گوشه دروازه اسپانیا رفت.

تالش بازیکنان اس//پانیا برای جبران گل خورده در همان نیمه اول بینتیجه بود و آلمان با برتری یک بر صفر به رختکن رفت. دو تیم نیمه دوم را هجومی آغاز کردن//د و البته خطاهای متعدد بازیکنان دو تیم باعث ش//د داور چند کارت زرد را در همان دقایق ابتدایی به بازیکنان نشان دهد.

در دقیق//ه 85، س//ائول، س//تاره اس//پانیا در دیدار نیمهنهایی، با یک شوت تماشایی میتوانست کار را به تساوی بکشد اما دروازهبان آلمان به هر ترتیب ممکن توپ را به بیرون فرستاد. پس از آن نوبت آلمانیها بود که س//ه موقعیت پیاپی روی دروازه حریف ایجاد کنند اما کمدقتی در زدن ضربات نهایی باعث شد آنها نتوانند به گل دوم برسند.

با نزدیک ش//دن به دقایق پایانی، حمالت اس//پانیا شدت گرفت و بازیکنان این تیم موقعیتهای بهتری روی دروازه حریف ایجاد کردند اما نتوانس//تند به گل تساوی برسند تا آلمان با همان تکگل نیمه اول، جام قهرمانی را از آن خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.