جادوگر، آخرین مامور احیای پیام؟

Jahan e-Sanat - - News -

به نظر میرسد یکی از اولین بازیکنانی که به نفت خواهد پیوست، پیام صادقیان است. پیام امیدوار بود باالخره امسال به پرسپولیس برگردد اما باز هم این اتفاق نیفتاد و برانکو او را نخواست. با این حال، نشستن علی کریمی روی نیمکت نفت تهران این فرصت را برای او فراهم کرده تا یک بار دیگر و شاید برای آخرین بار تالشش را برای حضور در سطح اول فوتبال ایران انجام دهد.

صادقیان در ابتدای لیگ پانزدهم وقتی برانکو او را نخواست به نفت رفت. علیرضا منصوریان، سرمربی وقت نفت ادعا کرد که او را دوباره احیا خواهد کرد اما پیام فقط یک نیمفصل در این تیم دوام آورد و در نیمفصل دوم به صبا رفت تا در تیم علی دایی به اوج برگردد. ولی خبری از بازگشت نبود و صادقیان در پایان فصل از صبا هم جدا شد. در لیگ شانزدهم، پیام تیم ماشینسازی تبریز را برای احیای خود انتخاب کرد تا در تیمی که پدر مرحومش ستاره آن بود بازی کند. اما انگار قرار نبود او دوباره همان پیامی شود که در ذوبآهن ستاره شد و به پرسپولیس پیوست. در نهایت از دست رسول خطیبی و فرهاد کاظمی هم کاری برنیامد و صادقیان با ماشینبازی به لیگ یک سقوط کرد. حاال به نظر میرسد علی کریمی در اولین آزمون مربیگری خود در نفت روی پیام صادقیان حساب ویژهای باز کرده و امیدوار است پیام بتواند هم خودش را احیا کند و هم به کریمی کمک کند. اتفاقی که میتواند در آیندهای نزدیک هر دوی آنها را تبدیل به چهرههای جذابتری در فوتبال ایران کند. اما اگر از دست جادوگر هم کاری برنیاید شاید باید منتظر خداحافظی زودهنگام صادقیان از فوتبال ایران و پیشکسوت شدن او قبل از رسیدن به 26 سالگی باشیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.