تقدیر AFC

Jahan e-Sanat - - News -

ایس//نا- کنفدراس//یون فوتبال آس//یا از عملکرد تیم داوری ایران در رقابته//ای جام کنفدراس//یونها تقدیر کرد. رقابته//ای فوتبال جام کنفدراسیونها در حالی به میزبانی روسیه برگزار میشود که تیم داوری ایران متشکل از علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری نیز در این رقابتها حضور داشتند. تیم داوری ایران در این تورنمنت دیدار آلمان مقابل شیلی و همچنین پرتغال برابر شیلی را قضاوت کرد. عملکرد نمایندگان داوری ایران در این دو بازی خوب بود، بهطوریکه مسووالن کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال پیامی از این عملکرد تقدیر کردند. کمیته داوران AFC با ارسال پیامهای جداگانه به تیمهای داوری ایران و عربستان، از حضور و قضاوت آنها در این تورنمنت تجلیل و آن را افتخاری برای فوتبال آسیا دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.