جام بر جام بزن!

Jahan e-Sanat - - News -

در س//اعات اولي//ه دي//روز دو س//ايت خبرگ//زاري وابس//ته به س//ازمان ميراث فرهنگي، س//ايت خبرگزاري ميراث آريا و پرتال رسمي اين سازمان هك شدند.

در ساعات اوليه ديروز سايت خبرگزاري مي//راثآريابهنش//اني وپرتال رسمي اين س//ازمان به نشاني هنگام باز ش//دن مورد حمل//ه هكرها قرار گرفتند و ساعاتي پس از اين حادثه روابط عمومي س//ازمان ميراث فرهنگي با صدور اطالعيهاي اعالم كرد اين سايتها را پس گرفته است.

رييس مركز روابطعمومي و اطالعرساني س//ازمان ميراثفرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري در اي//ن ب//اره گفت: »طبق اطالعات واصل//ه از مركز فناوري اطالعات س//ازمان ميراثفرهنگي، از جمعه ش//ب تالشهاي بسياري براي نفوذ به سايتهاي س//ازمان ميراثفرهنگ//ي انجام ش//د كه حوالي ساعت هش//ت صبح ديروز هكرها از يك حفره امنيتي اس//تفاده كردند و بنر خود را براي دقايقي در صفحه اول س//ايت قرار دادند.«

س//وري افزود: »همكاران فني سازمان ميراث فرهنگى بالفاصله وارد عمل شدند و ب//ا هم//كاري پلي//س فتا هر دو س//ايت بازپس گرفته ش//د و از دسترس خارج شد ت//ا اقدامات امنيتي الزم براي رفع حفرهها انجام شود.«

رييس مركز روابطعمومي و اطالعرساني س//ازمان ميراثفرهنگي ادام//ه داد: »اين اق//دام هكرها نمادين بوده و هيچ تالش//ي براي دسترسي و برداشت اطالعات سازمان ازس//وي آنان انجام نشده اس//ت و با ورود بهموقع كارشناس//ان فني سازمان فرصتي هم براي اين كار نداشتهاند.«

او درخصوص ش//ايعات مربوط به وابسته ب//ودن هكرها به داعش گف//ت: »با توجه به استفاده نشدن از لوگوي داعش، نميتوانيم در اينخصوص اظهارنظر كنيم و اطالعرساني در اينخصوص را به اظهارنظر پليس فتا و مركز حراست كشور منوط ميكنيم.« قبل از ش//روع بايد خدم//ت ملت ايران عرض كنم؛ هر كه داده به تو دشنام زمين خواهد خورد تشت رسوايياش از بام زمين خواهد خورد هر كه انداخته در خانهي تو توپش را در زمين خودش آرام زمين خواهد خورد جام بر جام بزن تا كه سالمت باشي عاقبت دشمن برجام زمين خواهد خورد هر كه بي قدرت مردم سر قدرت باشد همچو صدام به صد دام زمين خواهد خورد رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود تند بردارد اگر گام زمين خواهد خورد زده انگار يكي حرف دل مردم را »و زمين خوار سرانجام زمين خواهد خورد«!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.