فعاليت جدي يك ارکستر خانوادگي در شيراز

Jahan e-Sanat - - News -

پانزده//م تيرم//اه يك اركستر كه بيشتر اعضايش از يك خانواده هس//تند در مجموع//ه فر هنگ//ي هن//ر ي احس//ان ش//يراز روي صحنه ميرود. اركستر يزدانپناه از اعضاي اين خانواده و جمعي از نوازندگان و موزيسينهاي شيرازي تشكيل ش//ده است. آنها حدود يك سال پيش فعاليت گروهي خود را آغاز كردهاند.

رض//ا يزدانپن//اه بزرگترين عضو اين خانواده موس//يقايي، سرپرستي و آهنگسازي اركستر را برعهده دارد. ساختار فعلي اركس//تر تشكيل ش//ده از آنسامبل زهي ش//امل 4 ويولن و 1 ويولنس//ل، كالرينت، قانون، سنتور، تار، سرنا، كمانچه، نقاره و تنبك است.

در اين اركستر هم سازهاي ايراني حضور دارند و هم سازهاي كالسيك غربي. هدف از اين همنشيني، تنظيم و آهنگسازي در فضاي نغمههاي كالسيك و فولكلور موسيقي ايراني به صورت پلي فوني اس//ت. پلي فوني يا چندصدايي موضوعي است كه براي بسياري از آهنگسازان ايراني دغدغه محسوب ميشود و باعث شكلگيري تجربههاي جديدي شده است؛ از آثار حسين عليزاده گرفته تا علي قمصري. با توجه به قابليت يك اركستر با سازهاي بيشتر، گسترش و افزايش اين اركستر، به عنوان افقي جدي پيشرو است.

همچنين بايد گفت رضا يزدانپناه بيش از هر ژانر ديگري گراي//ش به نغمههاي بومي نواحي مختلف ايران داش//ته و در آهنگس//ازي خود از لهجههاي مختلف موسيقي مناطق بهره ميگيرد. آهنگسازي در اين اجرا بيشتر با الهام از موسيقي نواحي ايران انجام شده و در برخي قسمتها از ملوديهاي موسيقي رديف دستگاهي، روي اشعار موالنا، سعدي، جامي و ژاله اصفهاني به صورت چند صدايي استفاده شده است.

اعضاي اركس//تر در اين اجرا عبارتن//د از رضا يزدانپناه )تار و س//هتار(، علي يزدانپناه )س//نتور(، محمد يزدانپناه )تنبك(، الهام يزدانپناه )ويولن(، مس//عود نامداري )ويولن و كمانچه(، كورش بهراد )كالرينت(، سحر كشاورز )قانون(، صبا بهبودي )ويولن(، س//روش علينژاديان )ويولن(، ركسانا سبوكي )ويولنسل( و محمد رضازاده )آواز(.

همچنين همنوازان گروه تنبك در مغنينامه و ش//اديانه نوروز: حس//ن عليپور، مليحه محسني، نجمه مزروعي، رضا رييسي، الناز خوشنيت و محسن ايزدي هستند.

همچنين اعضاي اين آنس//امبل پيش از اين س//ه آلبوم به نامهاي؛ گش//ايش، عشق آمد و تماشاي صبا توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر كرده و كنسرتهايي در ايران، آمريكا و بيروت برگزار كردهاند.

الزم به ذكر است عالقهمندان ميتوانند براي تهيه بليت اين كنس//رت كه پانزدهم تيرماه، ساعت 21 در مجموعه فرهنگي احسان برگزار ميش//ود به سايت ايرانتيك ‪(irantic. com)‬ مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.