حراج نقاشيهاي چندهزار دالري »هيتلر«

Jahan e-Sanat - - News -

پنج اثر نقاشي منتسب به »آدولف هيتلر« ديكتاتور آلمان بهزودي چوب حراج ميخورد.

به گزارش »نيويورك پست« چهار نقاشي كه امضاي »آدولف هيتلر« را دارند و يك اثر ديگر كه تصور ميشود از كارهاي رهبر حزب نازي باشد، اواخر اين هفته در شروپشاير انگليس به حراج گذاشته ميشود.

پاي اين چهار نقاشي كه اوايل دهه 1990 كشيده شدهاند، امضاي »آ. هيتلر« ديده ميشود. ارزش هريك از اين نقاشيها 6000 تا 9000 دالر تخمين زده شده است.

اين نقاشيها منظرهاي روستايي، يك بوته گل وحشي، دروازه شهري در اتريش و منظره بيجاني از يك ساعت، ميوه و تعدادي گل را نشان ميدهند. تابلوي امضانشده هم قبر »گلي راوبال« خوهرزاده ناتني »هيتلر« را به تصوير كشيده است.

رييس حزب نازي كه جان ميليونها نفر را گرفت، پيش از ورود به اين عرصه تاريك زندگياش، هنرمندي ناموفق بود اما نكته جالب اينجاست كه نقاشيهاي او همچنان به قيمت گزاف در حراجيها فروخته ميشود.

»هيتل//ر« در دوران جوان//ي و هنگامي كه در مونيخ و وين زندگي ميكرد، صدها اثر نقاشي خلق كرد كه البته نمونههاي جعلي فراواني نيز از آنها در بازار فروش آثار هنري وجود دارد و از آنجا كه او سبك منحصربهفردي در نقاشي نداشت و فقط كپي ميكرد، تشخيص اصالت كارهاي او، بسيار دشوار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.