چشمت

Jahan e-Sanat - - News -

سعدي شيرازي 606) - 690 هجري قمري( شاعر و نويسنده پارسيگوي نامدار ايراني است. نام كامل او ابومحّمد ُمشرفالدين ُمصلح بن عبداهلل بن مش ّرف و تخلص او سعدي است. او در نظاميه بغداد -كه مهمترين مركز علم و دانش جهان اس//الم در آن زمان به حس//اب ميآمدتحصيل نمود و پس از آن بهعنوان خطيب به مناطق مختلفي از جمله شام و حجاز سفر كرد. وي سپس به زادگاه خود، شيراز، برگشت و تا پايان عمر در آنجا اقامت گزيد. وي تحت حمايت اتابكان فارس، بهويژه سعد بن ابوبكر، قرار داشت. زندگي وي همزمان با حمله مغول به ايران و سقوط يكايك حكومتهاي وقت نظير خوارزمشاهيان، عباسيان و اتابكان فارس بود. آرامگاه وي در شيراز واقع شده است كه به سعديه معروف است. سعدي تاثير انكارناپذيري بر زبان فارسي گذاشته است؛ بهطوريكه شباهت قابل توجهي بين زبان فارسي امروزي و زبان سعدي وجود دارد. آثار او مدتها در مدرسهها و مكتبخانهها بهعنوان منبع آموزش زبان و ادبيات فارسي تدريس ميشده و بسياري از ضربالمثلهاي رايج در زبان فارسي از آثار وي اقتباس شدهاست. وي برخالف بسياري از نويسندگان معاصر يا پيش از خود، سادهنويسي و ايجاز را در پيش گرفت و توانست -حتي در زمان حياتش- شهرت زيادي بهدست آورد. اهل ادب به او لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شيخ اجل و حتي بهطور مطلق، استاد دادهاند. آثار وي در كتاب كليات سعدي گردآوري شده است؛ هرچند كه كتاب گلستان، كتاب بوستان و نيز غزليات وي به صورت مستقل نيز منتشر شدهاند. كتابهاي گلستان و بوستان بهعنوان كتابهاي اخالقي شناخته ميشوند و عالوه بر فارسيزبانان، بر انديشمندان غربي از جمله ولتر و گوته نيز تاثيرگذار بودهاند. با اين حال برخي از منتقدان نسبت به آموزههاي اخالقي وي نقدهايي را مطرح كردهاند. غزليات سعدي، اغلب عاشقانه و توصيفكننده عشق زميني است؛ هرچند كه وي غزليات پندآموز و عارفانه نيز سروده است. بهمنظور تجليل از سعدي، روز اول ارديبهشتماه )روز آغاز نگارش كتاب گلستان( در ايران بهعنوان روز سعدي نامگذاري شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.