گزارش ويژه خبري!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- ديروز يكي از مهيجترين روزه//اي بورس را تجربه كرديم. در روزي كه معترضان به س//ند ننگين 2030 و همچنين حضور بيدعوت آقاي روحاني در راهپيمايي روز قدس و همچنين در اعتراض به دست دادن و همچنين ماچ ك//ردن ماكرون رييسجمهور منشوري فرانسه توسط وزير غربزده و خودباخته ما آقاي ظريف، ب//ه بورس روي آوردند. اعت//راض خودجوش مردم معترض به سياس//تهاي فرهنگي دولت، بار ديگر ثابت كرد كه چقدر بد است كه در اين مملكت، رييسجمهور روحاني باشد و رييسي نباشد البته ما چون شأنمان اجل از اين حرفهاست، همچون رويه ماههاي اخير اعتقاد داريم كه رييسجمهور اين مملكت آقاي رييس//ي اس//ت نه آقاي روحاني و به اميد خدا، آنقدر از تريبونهاي مختلفي كه داريم آقاي روحاني را ميزنيم تا ايشان بروندكنارورييسجمهوراصلياكثريتبهپشتوانه61 ميليون رايش بيايد سركار.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.