حمله هكرهاي داعش به دو سايت خبري ايران

Jahan e-Sanat - - News -

دو سايت خبري متعلق به خبرگزاري ميراث آريا و سازمان ميراث فرهنگي هك شدند.

از ساعات اوليه بامداد شنبه، سايتهاي خبرگزاري ميراث آريا (chtn.ir) و پورتال سازمان ميراث فرهنگي (ichto.ir) مورد حمله هكرهاي ناشناس قرار گرفتند.

تصاوير قرار گرفته روي اين دو س//ايت نش//ان ميدهد اين اقدام احتماال ازسوي عوامل وابسته به گروهك داعش انجام شده اس//ت. اما سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اطالعي//هاي اعالم كرد: كارشناس//ان فني س//ازمان ميراث فرهنگي با گذش//ت دقايقي وارد عمل ش//دند و هر دو سايت را از هك خارج كردند و هماكنون اين سايتها در اختيار سازمان ميراثفرهنگي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.