خوانش متفاوت از مسكن اجتماعی

بررسی مدل توسعه مسكن کمدرآمدها در کشور؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت«- طرح پرحاشيه »مسكن اجتماعی« پس از چند سال بررسی اين روزها برای اجرای نهايی آماده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.