ایجاد بحران عربي، فرصت تسویهحساب با ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

شروط 31گانه آنها از سوي قطر براي حل بحران عربي امروز به پايان ميرسد. محمدبن عبدالرحمان، وزير خارجه قطر به تازگي اعالم كرد پاسخ كشورش به اين خواستهها منفي است چراكه شروط محافل عربي دربردارنده مفادي اس//ت كه اجراي آن مستلزم زير و رو شدن كلي سياست قطر و همچنين متضمن نقض استقالل و حاكميت قطر در جغرافياي ملتهب خاورميانه خواهد بود.نكتهاي كه در اين بحران بيش از هر چيزي جلب توجه ميكند، نوع شروطي اس//ت كه محافل عربي آن را براي حل بحران به مقامات دوحهپيشنهاددادهاند.محافلعربميدانستندشروطشان به جهت آنكه غيرممكن و محال است، قطعا مورد پذيرش مقامات دوحه قرار نخواهد گرفت. بنابراين چنين امتناعي سبب خواهد شد كه آنها بخواهند هدف ديگري را در پالن دوم خود تعقيب كنند. اين هدف آنگونه كه محافل عربي به كرات اعالم كردهاند، ايران است كه در نگرش آنها رفتار بيثباتكننده و نفوذ بدخيم در منطقه دارد. بنابراين امتناع قطر از پذيرش شروط محال و ناممكن كمك خواهد كرد كه آنها بتوانند با ايجاد ناتوي عربي و در ائتالفي راهبردي از ميزان تعيينكنندگينقشايرانبكاهندوبهرفتاربيثباتكنندهو نفوذ بدخيم آن در مناسبات منطقه پايان دهند.بدون ترديد چني//ن راهبردي در محافل عرب به معناي ايجاد بحران و تبديل آن به فرصت است. به عبارت ديگر بحران ساختگي قطرفرصتيرادراختيارآنهاقرارميدهدكهآنهابخواهندبراي تسويهحسابهايمنطقهايبهسراغايرانروند.اينوضعيت كه نشانههاي آن در سيوهفتمين نشست شوراي همكاري خليجفارس در منامه و نظم پسامونيخ و مشخصا در راهبرد اتحادگرايي عليه ايران خود را نشان داده است، اساسا نگرش كالسيك و سنتي محافظهكار دنياي عرب در قبال ايران را انعكاس ميدهد. هماينك شواهد و قرائن نشان ميدهد كه محافلعربقراراستبخشيازاجراييسازيمقابلهبادشمن مشترك يعني ايران را به متحدان فرامنطقهاي خود يعني آمريكاواگذاركنند.دراينارتباطبهنظرميرسدپايآمريكا نيز با توجه به جايگاه ايران در نگرش و تفكر رهبران جديد كاخ سفيد به بحران قطر باز شود. اين شرايط به معناي آن استكهدايرهمهارايرانتنگترميشودوقطعاكمكخواهد كرددرروابطديپلماتيكايرانوقطرخللايجادكند.نظربه آنكهتمهيداينشرايطموجبكسبمزاياياستراتژيكبراي محافل عرب در منطقه خواهد شد، در اين رهگذر ضرورت دارد ايران با خودداري از هرگونه مداخله علني در بحران قطر نخواهدمطلوبيتهاياستراتژيكشقربانيحركاتتاكتيكي كوتاهمدتشود.

*مدرسعلومسیاسيوروابطبینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.