آنكارا به تهران نزدیك ميشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اتحادتركيهوقطرطرفسوميرادركشمكشهاي منطقهايخاورميانهايجادميكندواينمسالهبراسراييل هم اثر خواهد گذاشت.

هفدهمژوئنگذشتهسفيرايراندرتركيهگفتكه تهران خواهان همكاري با آنكارا براي مبارزه با تروريسم است.براساس گزارش روزنامه تركزبان ديلي صباح، محمدابراهيم طاهريان فرد، سفير ايران در تركيه در پاسخبهاينسوالكهآياتهراننيزمانندآنكاراگروههاي كرددرسوريه)واحدهايحفاظتمردميوحزباتحاد دموكراتيك( را تروريستي ميداند، گفت ايران نيز اين

گروهها را گروههاي تروريستي ميداند.نظرات مقامات ايران در كنار تصميم تركيه براي اعزام نيرو به قطر با وجود اختالفات با عربستان بيانگر شكل گرفتن حوزه نفوذ مثلث »قطر- تركيه- ايران« است كه پتانسيل تاثيرگذاري بر منطقه و اسراييل را دارد. قطر و تركيه طي دهه گذشته هر دو روابط بسيار نزديكي با حماس داشتند. ايجاد روابط گرمتر ميان دوحه، آنكارا و تهران ميتواند تهديد جدي براي اسراييل باشد و تلآويو را به رياض و قاهره نزديكتر كند. اين امر همچنين باعث كنار گذاشتن روايت دو تكه شدن خاورميانه ميان اتحاد سنتيهابهسركردگيرياضواتحادشيعيانبهرهبري تهران ميشود.ايران با قرار گرفتن در كنار تركيه عليه گروههاي چپ كرد در سوريه يك پيام مهم را مخابره ميكند. چندين ماه پيش كارشناس//ان و مفس//ران ميگفتند نفوذ ايران در سوريه و تالشش براي ايجاد »جادهايبهدريا«ازسنجارعراقوروجاوادرسوريهعبور خواهدكرد؛دومنطقهايكهحزبكارگرانكردستانو واحدهايحفاظتمردميتاثيرگذارهستند.حالايران سياستخودرا081 درجهتغييردادهوميخواهدروابط خود با آنكارا را تقويت كند.

طي يك دهه اخير اي//ران و تركيه اغلب در مورد سياستهاي منطقهاي اختالفنظر داشتهاند. در سال 2012 پرستيويبرنامهايساختكهطيآنتركيهرا بهدليلاجراييكردنبرنامههايتحريككنندهوتشديد درگيريهاي فرقهاي در عراق و سوريه سرزنش كرد. در ژانويه6102 تركيهبهايرانشكايتكردكهرسانههاي اين كشور از صحبتهاي رجب طيباردوغان در مورد اعدام يك شيخ مسلمان در عربستان انتقاد كرده است. با اين حال فوريه گذش//ته بود كه وزير خارجه تركيه در كنفرانس امنيتي مونيخ گفت كه ايران سياس//ت فرقهگرايي دارد كه باعث تضعيف اتحاد تركيه با بحرين وعربستانميشود.

به گزارش رويداد42، همهچيز زماني تغيير كرد كه تركيه مجبور ش//د در بحران حوزه خليجفارس ميان قطر و عربستان يكي را انتخاب كند؛ بحراني كه پنجم ژوئن گذشته رخ داد، زماني كه عربستان و چندين و چند كشور ديگر روابط خود با قطر را قطع كردند و با بستن تنها مرز زميني آن، اين كشور را به انزوا كشاندند. طي دو هفته تركيه فروش مواد غذايي به اين كشور كوچك را آغاز كرد.

بحرانقطر،ايرانوتركيهرابههمنزديكترميكند. تركيه سعي در حل اين بحرانها بهواسطه گفتوگو با دونالد ترامپ دارد و حتي از سعوديها هم ميخواهد سياستهايشانراتلطيفكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.