سكاندار بانك مرکزي چه کسی باید باشد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اسفندیار جهانگرد*- در اقتصاد هر كشوري، كسي كه رياست بانك مركزي را برعهده دارد، يكي از سياستگذاران اقتصادي بزرگ و مهم به شمار ميآيد كه ديدگاههاي اودركنارديدگاههايشخصرييسجمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه در مديريت اقتصاد كشور بسيار تاثيرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.