ضرورتتجدیدنظر در نحوه توزیع درآمدها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ضی/اء مصباح*- نابرابري درآمد و انباشت ثروت نزد درصد اندكي از افراد جامعه طي ساليان متمادي به گسيختگي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.