حق نداریم بدون ادله کسی را احضار کنیم

رییس جمهور در همایش قوه قضاییه مطرح کرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی-همایشسراسریقوهقضاییه بهمناسبت هفته قوه قضاییه با حضور سران قوا و مس//ووالن عالىرتبه قضایى در سالن اجالس س//ران برگزار ش//د. در حالى که کشور بیش از همیشه نیازمند وحدت داخلى است، سران قوا در کنار یکدیگر و با چهرههایى خندان برای شرکت و س//خنرانى در همایش سراس//ری قوه قضاییه حاضر ش//دند و آنچه از سخنانش//ان بر مىآید نشان مىدهد که جای حل برخى مشکالت در رسانهها نیست و بهتر است، روسای قوا و مسووالن کشور موارد و موضوعاتى را که ممکن است محل اختالف نظر و بحث و جدل شود، صرفا در جلسات داخلى بیان کنن//د؛ نکتهای که رییس مجلس در توصیههای خ//ود به رییسجمهور و رییس قوه قضاییه به آن اش//اره ک//رد و از خطبازیها در داخل کشور به منزله تیراندازی به دوستان، گالیهکرد.ازنکاتقابلتوجههمایشقوهقضاییه، اعالم آمادگى روس//ای قوا ب//رای افزایش میزان همکاریها با س//ایر قوا بود؛ موضوعى که نشانه امی//د برای افزایش وحدت و همکاری و کاهش بحث و تنش بین قوای س//هگانه است. البته در این همایش رییسجمهور به حواش//ى ادامهدار روز قدس و ش//عار عدهای از مردم در مقایس//ه روحانى و بنىصدر و همچنین ماجرای روز عید سعید فطر و انتقادهایى که در روزهای اخیر به عملکرد دولت مىشود، واکنش نشان داد و با اشاره به اتفاقات و حواشى اوایل انقالب گفت: در اوایل انقالب و سالهای پس از آن توهینهای فراوانى به سران نظام مىشد اما امثال شهید بهشتى به م//ا آموختند که هر چیزی را برای انقالبمان و نظاممان و استحکام نظاممان به راحتى تحمل کنیم. رییسجمهور تصریح ک//رد: از زمانى که نهضتاسالمىازسال14 آغازشد،ایشانهمواره به عنوان یکى از فضال و مدرسین بنام حوزه علمیه قم در کنار امام راحل بودند، بعداز پیروزی انقالب هم بار بس//یار سنگینى بر دوش گرفتند و واقعا صبر ایشان به گونهای بود که دیگر صبر خسته شده بود و خود ایشان خسته نمىشد، آن همه اتهاماتى که در آن روزگار و سالهای 58 و 59 تا روز شهادتش واقعا کمتر مظلومى را ما در تاریخ بعد از انقالب اسالمى مشاهده مىکنیم، حداقل تا زمان حیات ایشان که البته به قول آن مرحوم بزرگوار که به نقل از ایشان نقل کرد که آسیاب به نوبت که نوبت دیگران هم فرا رسید، ولى آن زمان یعنى سالهای 58 و 59 مظلومترین شخصیت بنام انقالب اسالمى بود.

روحانى با بیان اینکه در س//ال 96 هستیم و نشان دادیم به 40 سالگى رسیدیم، خاطرنشان کرد: در این ش//رایط دوران پس//اانتخابات، از نو رقابتهای انتخاباتى را بازخوانى کنیم؟ کدام عقل س//لیمى این را به ما مىگوید؟ مردم با نشاط و آگاهى به صحنه آمدند و کارشان را به خوبى انجام دادند و اکنون نوبت ما مسووالن است. مشکالت امروز، مشکالت دولت دوازدهم نخواهد بود بلکه مشکالت نظام، انقالب و مردم ماست.

روحانى با بیان اینکه وقتى رشد منفى شش درصد داشتیم از رسانه ملى و روزنامه کمتر از رکود مىشنیدیم ولى اکنون که از رکود عبور کردهایم ت//ازه یاد گرفتهاند کلمه رکود را ادا کنند، گفت: از همه ش//اخصها عبور کردیم هرچند شرایط خوبى هم نیست. هنوز اشتغال ما با نیاز ما فاصله دارد. هنوز نیازمند رونق بیشتری هستیم. چه کار مىتوانیم در این راه کنیم؟

وی با بیان اینکه اگر س//ه قوه کش//ور تحت فرامین رهبری قرار بگیرند و پش//ت هم باشیم، مسایل حل مىشود، عنوان کرد: در چهار سال گذشته ممکن اس//ت حداکثر استفاده از انرژی نشده باشد ولى قوا به دنبال تخریب هم نبودند. البته قوا مس//تقل هستند ولى مستقل بودن به معنای دیوار کش//یدن میان قوا نیست. مستقل بودن به معنای عدم کمک کردن به هم و تعامل با یکدیگر نیس//ت.رییسجمهور یادآور شد: اگر توانس//تیم در سیاست خارجى کار کنیم خصم و بدخواه ما تنها بماند، این مس//اله بهتر است یا آنکه همه پش//ت سر او باشند. دشمن به دنبال این است که در خاورمیانه صلح و توسعه وجود نداشته باشد و جنگ باشد تا هم سالح بفروشد و هم بهانه حضور داشته باشد. ما به دنبال صلح و ثبات در منطقه و کوتاه کردن دست دشمن و گرفتن بهانه از دست دشمن هستیم. باید بهانه را از دست دشمن بگیریم یا نگیریم؟

وی با ذکر اینکه باید کاری کنیم اروپا و روسیه وچین در کنار آمریکا باش//ند یا آنکه اگر آمریکا خواست کاری بکند دیگران او را محکوم کنند؟ بیان کرد: چند روز قبل آمریکا در شورای امنیت درباره قطعنامه 1322حرف زد ولى کسى بود او را همراهى کند؟ نه اروپا، نه روس//یه و نه چین کسى او را همراهى نکرد ولى زمانى هم بود وقتى آمریکاحرفمىزد41 رایدیگرهمداشت.نباید بگذاریم آمریکا بسط ید پیدا کند و نباید به دست این کشور بهانه دهیم. ممکن است آمریکا جایى در برجام تخلف کند. اینکه آمریکا برجام را نقض کند و دیگران بگویند احسنت، بهتر است یا آنکه اروپا و روس//یه و چین با او مخالفت کنند؟ ما از انزوای آمریکا ناراحتیم؟

روحانى افزود: در مساله حقوق بشر مىشود ق//دم به قدم بهانهها را کم ک//رد. الاقل قانون و اس//الم خودمان را اجرا کنیم. اسالم به ما اجازه نمىدهد اگر مجرمى جرمى انجام داده، بیش از اندازه تحت فشار باشد. حق نداریم آبروی افراد را بریزیم و بدون ادله کافى فردی را احضار و جلب کنیم. باید ادله کافى باشد تا فرد را احضار کنیم ولى فرد را احضار مىکنیم تا ادله به دست آوریم ک//ه نوع جدیدی اس//ت. آن مقدار که ما حقوق خواندیم اینها را نمىفهمیم.

س/پاه و بس/یج حق ورود به مس/ایل سیاسی را ندارند

رییسجمهور افزود: اگر خدای ناکرده ضابطین قضایى حزبى و جناحى برخورد کنند، قضاوت مورد تردید خواهد بود. در وصیتنامه امام راحل نیز تاکید شده است که ارتش، نیروی انتظامى و سپاه و بسیج حق ورود در امور حزبى و دستهبندیهای سیاسى و جناحى را ندارند و این در متن وصیتنامه امام به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است لذا ضابطین قضایى باید بىطرف باشند و چنانچه ضابطین در پروندهای منتفع باشند در آنجا افکار عمومى در بىطرفى حک//م صادره دچار تردید مىشود. وی ادامه داد: بنده چند بار به قوه قضاییه دعوتشدموحاالبگویمکهالبتهاینتعبیر،تعبیر قشنگى نیست و ترسیدم که به قوه قضاییه بروم، هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب هیچوقت جرات نکردم به دستگاه قضا بروم، کار سختى است و بار سنگینى هم بر دوش قاضى است.

رییسدولتیازدهمتاکیدکرد:همهدستگاهها و همه ما باید در برابر مردم با شفافیت عمل کنیم و پاسخگو باشیم، چرا قوه قضاییه این کار را نکند؟ امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم از قوه قضاییه استفاده بیشتری کنیم.

برخیحرفهایمجلس،قوهقضاییهرا زیر سوال می برد

آیتاهلل صادقى آملى الریجانى نیز در همایش سراسری قوه قضاییه به سخنرانى پرداخت و در تش//ریح جایگاه این قوه تصری//ح کرد: در اصول 156 و 57 و 61 قانون اساسى و اصول متعددی ب//ه وظایف و اختی//ارات قوهقضاییه تصریحاتى داشته است. براساس اصل651، قوهقضاییه قوهای مستقلاستکهپشتیبانحقوقفردیوجمعىو عهدهدارمسوولیترسیدگىبهشکایاتوتظلمات و اخذ تصمیم، احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادیهای مش//روع، نظارت بر حس//ن اجرای قوانین ...و است.

وی با اش//اره به استقالل قوه قضاییه گفت: قانونگذار در زمان تصویب قانون اساسى در اصل 156 آن به اس//تقالل قوه قضاییه تاکید کرده و اس//تقالل قضات از دغدغههای بزرگ متفکران دنیاست. ایجاد تعادل بین استقالل قوه قضاییه و آزادی بیان منتقدان و اختیارات مجلس و قوه مجریه بحث عمیقى است.

وی افزود: ما به اس//تقالل قاضى و دس//تگاه قضایى ارج مىنهیم. این به نفع همه مردم حتى قوه مجریه است. استقالل قاضى تضمینکننده عدالت است. اگر قاضى مستقل نباشد و به طرفى ترجیح داشته باشد منافات با عدالت و استقالل قاضى خواهد داش//ت. م//ن از بحثهایى که در برخى رس//انهها و سخنانى که در مجلس گفته مىشودانتقادمىکنم.اینحرفهازیرسوالبردن استقالل قوه قضاییه است نه انتقاد از آن. اینکه در رسانههای جمعى به قاضى فشار بیاورند که حکم را به نفع یک طرف بدهد مخالف استقالل قضات است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نمىخواهیم دور قوه قضاییه دیوار بکشیم. ما قضات را از اشتباه مصون نمىدانیم اما نباید رافع نزاع بودن آنها را زیرسوال ببریم.

رییسقوهقضاییهگفت:ماباپاسخگویىقوهبه معنایتبیین،مخالفتىنداریمبلکهآنراقبولهم داریم و این را کار هوشمندانهای مىدانیم. رییس قوه قضاییه گفت: حرف رییسجمهور درس//ت اس//ت. بگذاریم آرای محاکم مطرح ش//ود. فعال در پژوهشگاه قوه قضاییه این آرا ارائه مىشود و مورد نقد قرار مىگیرد و قضات صادرکننده این احکام هم مىتوانن//د از احکام خود دفاع کنند. نباید مسایل به اسم نقد به روزنامهها کشیده شود و نماینده مجلسى بگوید که چرا قوه قضاییه این گونه حکم صادر کرده است. این خالف استقالل قضات است.

توصیهه/ای الریجان/ی ب/رای کاهش تنشها

عل//ى الریجانى در همایش سراس//ری قوه قضاییه با تاکید بر اینکه گاهى خطبازیها در داخل کش//ور به منزله تیراندازی به دوستان است تا دشمن، گفت: این خطای استراتژیک اس//ت که ما جای دوس//ت و دشمن را اشتباه بگیریم. س//عه صدر شهید بهشتى این بود که در این زمینه شخصیت خیلى نادری بودند. به همین دلیل هم وقتى آماج حمالت در کشور بودند صبر مىکردند. ایش//ان طبق قول امام سید مظلوم بودند. این روش صبر و سعهصدر برای تکوین نظ//ام اثربخش بود. وی با تاکید بر اینکه باید حواش//ى را کاهش دهیم و همه مسوول باشیم، گفت: در صحبتها و مصاحبهها باید تالش کنیم این حواشى کاهش پیدا کند. نکت//ه دیگر کابینه جدید اس//ت. قانون برنامه وجود دارد هدف هم روش//ن است که اقتصاد مساله اصلى است اما افراد کارآمد باید زیر بار ای//ن قانون بروند. کابینه آینده باید کابینه کار باش//د نه خط و خطوط. الریجانى یادآور شد: در مورد کابینه در بعضى رسانهها سهمخواهى مطرح است. این غلط است. هر فرد کارآمدی باید مورد حمایت باشد. من در یکى از رسانهها دیدم گفتند این انتخابات یک رفراندوم برای کش//ور بود، همین حرفها حساس//یت ایجاد مىکن//د چ//را خ//الف مىگویی//د؟ انتخابات رفراندوم نبود. لذا کابینه آینده مىتواند چراغ راهنمایى برای مشکالت باشد. وی با بیان اینکه معیار اصلى رییسجمهور در انتخاب کابینه باید انقالبى بودن و کارآمدی باشد، گفت: هماهنگى میان قول و بخشهای بحرانى کشور است که بدون هماهنگى ممکن نیس//ت ما امروز بیش از گذشته نیاز به هماهنگى داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.