مجلس سوال از وزیر راه را وارد ندانست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- جلسه علنى مجلس دیروز با حاشیههای مختلفى همراه شد؛ از محکوم کردن توهین به رییسجمهور در راهپیمای//ى روز قدس ت//ا آمادگى نمایندگان برای دادن پاس//خ درخور به مصوبه سنای آمریکا علیه ایران و روسیه؛ اگرچه هن//وز این مصوبه به تصویب نماین//دگان و امضای رییسجمهور این کشور نرسیده است. دیروز نماینده نزدیک به قالیباف طى دفاعیاتش در صحن علنى مجلس از طرحى در مورد صادرات و واردات، با طعنه در مورد حاشیههای ایجاد شده برای دانشآشتیانى وزیر آموزشوپرورش و دخترش در زمان انتخابات، صحبت کرد، نکتهای که مطهری در پاسخ به آن تاکید کرد: »این فرزند وزیری که گفتید در قوه قضاییه تبرئه شد.«

على مطهری در ابتدای نشس//ت علنى مجلس شورای اس//المى در نطق پیش از دس//تور خود گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای کامل تعهدات ایران در برجام، تقدیر بس//یاری از اعضای ش//ورای امنی//ت از این بابت و همراهى نکردن اکثریت اعضای این شورا در ارتباط دادن قطعنامه 2231 شورای امنیت با برجام، یک موفقیت برای ایران است. آنها خوب مىدانند که وزارت امور خارجه ایران بهمج//رد صدور قطعنامه 2231 که درصدد محدودکردن قدرت موش//کى ایران است، طى بیانیهای اعالم کرد این قطعنام//ه ربطى به برجام نداش//ته و ای//ران متعهد به آن نخواهد بود و 5+1 نیز این بیانیه را که بهعنوان سند رسمى در سازمان ملل به ثبت رسید، قبول کردند.

نایب رییس مجلس ش//ورای اس//المى گفت: عالوه بر این اروپا نیز زیادهخواهىهای آمریکا در خصوص ایران را برنتابیده چنانکه از مواضع سران فرانسه، آلمان و ایتالیا در سفر اخیر جناب ظریف به این کشورها هویداست، این هنر جمهوری اسالمى بوده که میان اروپا و آمریکا درباره خود فاصله انداخته و اتحاد قبلى آنها را برهم زده اس//ت. نایب رییس مجلس شورای اسالمى همچنین خاطرنشان کرد: حادثه توهین به رییسجمهور محترم در روز قدس ش//یرینى حماس//ه مردم در ای//ن روز را کمى تلخ کرد و ناخودآگاه به نفع صهیونیستها رفتار شد. از قوه قضاییه مىخواهیم به اقدام خود در رس//یدگى به پرونده متهمان این حادثه تا حصول به نتیجه نهایى و اعالم آن به مردم قاطعانه ادامه دهد.

پاس/خ وزیر راه به کریمیقدوسی در مورد خرید هواپیماهایجدید

در جلسه علنى مجلس عباس آخوندی که برای پاسخ به سوال جواد کریمىقدوسى، نماینده مردم مشهد در مورد خرید هواپیماهایجدیدبهمجلسرفتهبود، گفت:یکىازصنایعى کهدرجریاناعمالتحریمهایظالمانهبیشترینآسیبرادید، صنعت هوانوردی - چه زیرساختها، چه ناوبری و چه ناوگان کشور- بود. آخوندی گفت: ناوگان ما بسیار کهنه است؛ سن فرسودگىهواپیمادردنیا42 سالاستومیانگینسنناوگان ایران چیزی حدود 23 است یعنى همه هواپیماها بر اساس استانداردهای بینالمللى به فاصله یک سال از حیز انتفاع خارج مىشوند. وی اضافه کرد: یکى از بزرگترین اقداماتى که انجام شد، اقدام برای خرید هواپیما بود که انجام شد؛ یکى از اقدامات شجاعانه که مورد تقدیر ملت ایران قرار گرفت و بسیاری از نمایندگان، وزارتخانه را مورد تشویق قرار دادند.

آخوندیافزود:کلتعدادهواپیماهایباالیسال0002 در ایران، هشت فروند است بنابراین نیاز داریم که ناوگان هوانوردی ایران را نوسازی کنیم.

وی گفت: بر اس//اس توافق برجام، س//ه قرارداد بزرگ با ایرباس، ایتىآر و بوئینگ امضا شد؛ قرارداد با ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما، قرارداد با ایتىآر برای خرید02 فروندهواپیماوقراردادبابوئینگبرایخرید08 فرورندمنعقد شد؛ این قراردادها عملیاتى شد و به دنبال آن سه فروند ایرباس و چهار فروند بوئینگ وارد کشور شد.

آخوندی اضافه کرد: این خریدها کال بدون تعهد دولت صورت گرفته است. هیچ تعهدی برای دولت وجود ندارد. تعه//د دولت در این زمینه صفر اس//ت. صرفا به ضمانت ش//رکت هما انجام ش//ده اس//ت. وزیر راهوشهرسازی در پاس//خ به کریمىقدوسى در مورد اینکه از این هواپیماها در چه مسیرهایى استفاده مىشود، گفت: در این خریدها همه فرودگاههای ایران که در آنها پرواز صورت نمىگیرد، م//ورد توجه قرار گرفتند. وی ادام//ه داد: 60 فرودگاه در کشور داریم اما 80 درصد پروازهای ایران در 10 فرودگاه انجام مىش//ود؛ فرودگاههای دوردس//ت ای//ران، امکانات دسترس//ى مردم به صنعت هوانوردی و پروازهای سالم را نداشتند؛ کاری که ما کردیم 20 هواپیمای ایتىآر برای پاس//خگویى به فرودگاههای دوردست خریداری کردیم؛ برای فرودگاههایى که مردم تا حاال طعم این س//رویس را نچش//یدهاند؛ چطور مىگویید به این موضوع توجه نشده اس//ت؟ ما برد کوتاه، متوسط و بلند را در خریدهای خود در نظر گرفتیم. آخوندی اضافه کرد: االن افتخار مىکنیم که داریم به عرصه رقابت هوانوردی در سطح جهان ورود مىکنی//م. مىتوانی//م ادعا کنیم که داری//م مىآییم و از موقعیت جغرافیایى خود استفاده مىکنیم. به این خاطر است که همه بردهای مختلف را در نظر گرفتیم. وی گفت: اطمینان مىدهم که همه مراحل قانونى طى شده و همه مراجع قانونى تصوی//ب کردهاند و ما مىرویم که صنعت هوانوردی ایران در سطح جهان قدرت رقابت را پیدا کند. آخوندی اضافه کرد: اگر کسى همچنین کاری را برای یک مل//ت انجام دهد حتما آن ملت از آن فرد تقدیر مىکند؛ تعجب مىکنم به جای تقدیر اینگونه سوال مىکنید.

هرچند کریمىقدوسى از نحوه پاسخگویى آخوندی انتقاد داشت و تاکید مىکرد که این شیوه پاسخگویى توهین به او و تمام نمایندگان مجلس بوده و خواستار رایگیری در صحن علنى مجلس شد اما نمایندگان سوال جواد کریمىقدوسى، نماین//ده اصولگرای مش//هد و کالت از عباس آخوندی وزیر راهوشهرس//ازی درباره قراردادهای خرید هواپیما توسط این وزارتخانه را وارد ندانستند.

تکلیفبانکمرکزیبرایتامینتسهیالتمسکن تولیدکنندگانصنایعدستی

نمایندگان مجل//س، بانک مرک//زی را مکلف به تامین تسهیالت مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستى کردند. نمایندگان در جریان نشس//ت علنى مجلس شورای اس//المى ماده 7 طرح حمایت از هنرمندان، اس//تادکاران و فعاالن صنایعدس//تى را به تصویب رس//اندند. بر این اساس نمایندگان با تصویب این ماده از طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایعدستى موافقت کردند. بنا بر این ماده بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل بخشى از تس//هیالت مسکن بانکها را با هماهنگى سازمان میراث فرهنگى، صنایعدس//تى و گردشگری به امر تامین مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستى اختصاص دهد.

پاس/خ مطهری به طرح مجدد اته/ام علیه وزیر آموزشوپرورش

دیروز نماینده نزدیک به قالیباف در دفاعیاتش از طرحى در مورد صادرات و واردات، با طعنه در مورد حاشیههای ایجادشده برای دانشآشتیانى، وزیر آموزشوپرورش و دخترش در زمان انتخاب//ات، صحبت کرد؛ نکتهای که مطهری در پاس//خ به آن تاکید کرد: »این فرزند وزیری که گفتید در قوه قضاییه تبرئه شد.« طرح اصالح ماده «31» قانون مقررات صادرات و واردات موضوعي بود که موجب شد بار دیگر منتقدان دولت روحاني پاي وزیر آموزشوپرورش او را به مجلس باز کنند.محمد دهقان، نمایندهاي که در دوره انتخابات ریاست ستاد انتخاباتي قالیباف را برعهده داشت، هنگامي که تریبونش براي موافقت با این طرح باز ش//د، در ضمن بیان دالیل حمایت//ش از این طرح، گریزي هم به حاشیهس//ازيهاي ایجادشده براي دانشآشتیاني، وزیر آموزشوپرورش در زمان انتخابات زد و گفت: بهترین البسه را در داخلکشورتولیدميکنیموليزمینهقاچاقرافراهمميکنند. اینننگبرايکشوراست.ویادامهداد:بایددستداللهاوبرخي مسووالنکهبااینداللهادرقاچاقشریکهستند،دراینزمینه قطع شود. شاهد بودیم که برخي از مسووالن کشور خودشان و فرزندانشان واردکننده لباس بودند. واقعا سطح وزارت ما باید به این حد تنزل یابد که وزیر ما شرکت براي واردات لباس داشته باشد؟اینصحبتهايدهقانموجبشدعليمطهريکهریاست مجلس را برعهده داشت، با این پاسخ که »این فرزند وزیري که گفتیددرقوهقضاییهتبرئهشد«،بهاویادآوريکندکهنبایداتهامي که از سوي قوه قضاییه رد شده است را تکرار کند. محکومیتتوهینبهرییسجمهور احمد علیرضابیگي، نماینده مردم تبریز و اسکو هم هنگام بیان نطقش، حمله به رییسجمهور در روز قدس را محکوم کرد وگفت:اقدامناپسندتوهینبهرییسجمهورمحکوماست.همه بایدانتخاباتراپایانیافتهبدانیم.رییسدستگاهاجراهمازحاشیهها بکاهدوبرمتنمتمرکزشود،رییسجمهوربداندقوايحاکمزیر نظر رهبري قرار گرفتهاند. رضا کریمي، نماینده مردم اردبیل و نمین نماینده دیگري بود که در رابطه با حادثه روز قدس سخن گفت و توهین به رییس جمهور را توهین به راي مردم دانست و گفت: این هتاکي آب به آسیاب ریختن دشمن است. از ارکان مسوولدرخواستميکنمبهمنظورپیشگیريازاینقبیلاعمال نادرست، نتیجه را در اسرع وقت به مردم اعالم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.