تاکید ظریف بر مخالفت ایران با هرگونه کاربرد سالحشیمیایی

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- وزیر امور خارجه جمهوری اسالمى بر اصول اساسى ایران دائر بر مخالفت با هرگونه کاربرد سالح شیمیایى و مردود بودن استفاده از آن تاکید کرد.احمداوزمجوو،مدیرکلسازمانمنعسالحهایشیمیایى)WCPO(با محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهجمهوریاسالمىایراندیداروگفتوگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسالمى ایران با اشاره به اینکه ایران خود یکى از قربانیان استفاده از سالح شیمیایى از سوی رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلى هشت ساله است، بر اصول اساسى ایران دائر بر مخالفت با هرگونه کاربرد سالح شیمیایى و مردود بودن استفاده از آن تاکید کرد. ظریف افزود: جمهوری اسالمى ایران همواره تاکید کرده که هیچ گروهى حق استفاده از سالحشیمیایىرادرمنازعاتمسلحانهندارد.ایندرحالىاستکهمتاسفانه گروهتروریستىداعشدرجنگخوددرقبالدولتسوریهازسالحشیمیایى استفاده کرده است. وی با اشاره به گزارشهای اخیر درباره استفاده از سالح ش//یمیایى در منطقه »خان شیخون« س//وریه بر لزوم انجام بازرسىهای بینالمللى به منظور راستىآزمایى استفاده از سالح شیمیایى در آن منطقه تاکیدوازآمادگىایرانبهمنظورهمکاریباسازمانمنعسالحهایشیمیایى در این زمینه سخن گفت. احمد اوزمجوو نیز با اشاره به حمایتهای ایران از آن سازمان به سابقه همکاریهای دیرپا از سوی جمهوری اسالمى ایران با سازمان منع سالحهای شیمیایى یاد کرد. وی افزود: سازمان منع سالحهای شیمیایى در حال حاضر مشغول بررسى و انجام تحقیق در مورد استفاده از سالح شیمیایى ) گاز سارین( در خان شیخون سوریه است.معاون حقوقى و بینالمللىوزیرامورخارجههمدیروزدراجالسویژهبیستمینسالگرداجرایى شدنکنوانسیونسالحهایشیمیایىوسىامینسالگردحملهشیمیایىعلیه مردمسردشتگفت:جمهوریاسالمىایرانباخرسندیشاهداستکهدر طول02 سال گذشته59 درصد از ذخایر سالحهای شیمیایى اظهار شده توسطکشورهایدارندهتحتنظارتسازمانمنعسالحهایشیمیایىمنهدم شدهاست.سیدعباسعراقچىعنوانکرد:طىاینسالها،سازماندرتالش بوده که تکنولوژی صلحآمیز شیمیایى را به عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه کشورها گسترش دهند و با آموزش و ارتقای مهارتهای مربوطه به تقویت قابلیتهای کشورهای عضو در اجرای ملى کنوانسیون سالحهای شیمیایى کمککند.ویافزود:عضویت291 کشورکهخودرابهکنوانسیونسالحهای شیمیایىمتعهدساختهاندبهاینمعناستکه89 درصدازجمعیتجهان در چتر حمایتى کنوانسیون سالحهای شیمیایى قرار دارند. عراقچى مطرح کرد: در حالى که برخى از سالنهای مقر سازمان )منع سالحهای شیمیایى( در الهه به نام شهرهایى است که از سوی سالح شیمیایى مورد حمله قرار گرفته است؛ درخواست دارم یکى از سالنهای مقر سازمان نیز به نام شهر سردشت نامگذاری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.