معرفیسهمتهممرتبطباتوهینبهرییسجمهور

Jahan e-Sanat - - News -

آنا- دادستان تهران درباره احضار استانداران به خاطر جرائم انتخاباتى و توهین به رییسجمهور در روز قدس توضیحاتى را ارائه کرد. عباس جعفری دولتآبادی در ارتباط با احضار استانداران به خاطر جرائم انتخاباتى اظهار کرد: استانداران احضار شده در دادسرا حضور یافتند و از آنها تحقیقات به عمل آمد و پرونده آنها در حال تکمیل شدن است ولى هنوز به نتیجه نهایى نرس//یده است. وی درباره پرونده روز قدس نیز توضیح داد: گزارش وزارت اطالعاتبهدادستانىارسالشدهاستوبهشعبهبازپرسىارسالخواهدشد. دولتآبادی ادامه داد: در گزارشى که وزارت اطالعات برای ما ارسال کرده سه نفرازمتهمانمعرفىشدندوقولدادندبقیهرامعرفىکنند،همچنینصرف گزارشوزارتاطالعاتبرایماکفایتنمىکندودادستانىتحقیقاتجامعى انجام خواهد داد. دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا پروندههای یاشار سلطانى و حکیمىپور به دادگاه ارسال شده یا خیر، گفت: محاکمه یاشار سلطانى انجام خواهد شد، زمان محاکمه اعالم نشده اما کیفرخواست برای وی صادر شده است و این محاکمه در شرف وقوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.