اختصاص هزار میلیارد تومان برای حمایت از سپاهقدس

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییسکمیسیونامنیتملىوسیاستخارجىمجلسشورای اسالمى یکى از مهمترین محورهای طرح قانونى مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا علیه ایران را حمایت جدی از برنامههای موشکى عنوان کرد و گفت: در این طرح هزار میلیارد تومان به این برنامه و حمایت سپاه قدس اختصاص یافته است. عالءالدین بروجردی تاکید کرد: با توجه به اینکه برای بازدارندگى در برابر تهاجمات احتمالى دشمن و تهدیدات مستمر آنان سالح دیگری جز توانمندی موشکى نداریم، در این طرح بر حمایت جدی از برنامه موشکى ایران تاکید شده است. بروجردی در پاسخ به سوالى درباره زمان بررسىطرحقانونىمقابلهبااقداماتخصمانهسنایآمریکااعالمکرد:آمریکای ترامپ با زیادهخواهىها و اقداماتى که هماهنگ با سنا صورت مىگیرد و طبیعتاپشتوانهاقداماتسنانیزالبىصهیونیستهاعلیهجمهوریاسالمى ایران اس//ت، اقداماتى را در چارچوب یک مصوبه قانونى طراحى کردند و مجموعهتحریمهایگذشتهرانیزبهگونهایتجمیعکردندکهفشاربیشتری به ایران اسالمى وارد کنند. عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس گفت: با توجه به اینکه قرار است یک همداستانى کامل میان طیفها و نمایندگان مختلف مجلس صورت گیرد، جلسهای میان فراکسیونها برگزار شد و در نهایت تا پایان هفته جاری و یکشنبه آینده این طرح به صحن مىآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.