امکان نقد سایر قوا، به راحتی نقد قوه مجریه وجود ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- نایبرییس کمیسیون حقوقى و قضایى گفت: امروز مىبینیم رییسجمهور مملکت مورد نقد قرار مىگیرد اما این امکان وجود ندارد که سایر قوا هم به همین راحتى مورد نقد قرار بگیرند. محمد کاظمى گفت: قوه قضاییه در حال حاضر با مشکالت و مسایل مختلفى درگیر است. متاسفانه به لحاظ مشکالت اقتصادی، اجتماعى و اخالقى آنچه که از قوه قضاییه یک نظام اسالمى انتظار مىرفت هنوز محقق نشده است. وی در ادامه افزود: ما توقع داشتیم، پرونده در محاکم قضایى کم شود اما شاهد افزایش پروندههای قضایى هستیم. کاظمى خاطرنشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که میزان رضایت از قوه قضاییه یک نظام اسالمى آنطور که شایسته است، نیست و برخى از انتظارات مردم برآورده نشده است. وی تاکید کرد: نقص و عیب در قوه قضاییه کم نیست، همه باید تالش کنیم تا این مشکالت برطرف شود. کاظمىگفت:معتقدممحسنىاژهایدرخطبههاینمازجمعههنگامىکه توهینبهسپاهپاسداران،قوهقضاییهونهادهایانقالبىرامطرحکردند،بهتر بود توهین به رییسجمهور را که در حال افزایش است نیز مطرح مىکردند، این مساله مىتوانست به معنای عدالت دستگاه قضایى باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.