ضرورت ایجاد ستاد مدیریت بحران

در میزگرد مقابله با داراييهاي منجمد بانكها تاکید شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- مشكالت اقتصاد ايران در چند س//ال گذشته سبب شد نظام بانكي بحران//ي؛ با وجود اينكه در شرايط حاضر تمام افراد و نهادها به درك مشترك رسيدهاند، با اين حال براي حل مشكل بايد حركتي جمعي شروع شود كه الزمه آن تشكيل يك ستاد توقف يا مقابله با بحران خواهد بود.

فعاالن عرصه پول//ي و بانكي نيز با استقبال از تشكيل ستاد مديريت بحران مطالب//ات معوق بانكه//ا، راهكارهاي متعددي براي مقابله با شرايط بحراني كنون//ي ارائه كردهاند ك//ه از جمله آن ميتوان به تشكيل بانكهاي تسويهاي براي كاهش فشار ترازنامه سمي بانكها، اصالح ترازنامه بانكها، تشكيل سازوكار نهادي جدي//د براي وص//ول معوقات، كم//ك از منابع صندوق توس//عه ملي براي بهسازي نظام بانكي، افزايش جريان نقدي درآمد و حذف داراييهاي منجمد در ترازنامه بانكها اشاره كرد.

در اي//ن مس//ير ني//از ش//ديدي به جراحيهايي اساسي روي ساختارهاي اقتصادي بانكها احساس ميشود زيرا اينمعضلبدونجراحيوخونريزيحل نخواهد شد و از سوي ديگر دولت و قواي حاكميت با ورود به اين فضا بايد از نهايت تالش خود براي حل مشكالت گسترده موجود در سيستم بانكي استفاده كنند.

براي رفع مشكل داراييهاي منجمد و ب//راي عوامل ايجادكننده و ابقاكننده مطالبات معوق الزم اس//ت راهحلهاي صحيح و كارآمدي ارائه شود و در واقع جهت مقابله با مطالبات معوق نيازمند راهكارهايمنسجمباعواملايجادكننده و ابقاكننده معوقات است.

همچنين تصميمگيري درباره نرخ سود تسهيالت بانكي از اهميت بااليي برخوردار است و آسيبشناسي داليل عمل نكردن به نرخهاي تعيين ش//ده از سوي شوراي پول و اعتبار به عواملي همچون وج//ود داراييه//اي منجمد در ترازنام//ه بانكها، كاه//ش جريان نقدي درآمد و وج//ود بازارهاي رقيب مانن//د اوراق بدهي كه هيچ ريس//كي نداشته و با نرخهاي باال معامله ميشود، برميگردد.

در همي//ن راس//تا و در ارتب//اط با سياستهاي خروج از بحران و شناسايي ريشه مشكالت بانكي در كشور، برخي فعاالن اقتصادي و روساي بانكي در قالب ميزگرد سياستي »مطالبات غيرجاري، داراييهاي منجمد و راهكارهاي اصالح ترازنامه بانكها« كه در روز دوم بيست و هفتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي در مركز همايشهاي صداوسيما برگزار شد، به ارائه نظرات و راهكارهاي خود پرداختند.

نيازبهجراحيبرايحلمشكل بانكها

رييس پژوهش//كده پولي و بانكي با استقبال از تشكيل ستاد مديريت بحران مطالباتمعوقبانكهادرصندوقتوسعه ملي گفت: تش//كيل بانكهاي تسويه ميتواندفشارترازنامهسميرابامكانيسم حرفهاي نجات دهد.

علي ديواندري در ميزگرد سياستي »مطالباتغيرجاري،داراييهايمنجمد و راهكاره//اي اصالح ترازنامه بانكها« گف//ت: زماني مطالبات معوق و انجماد داراييه//ا حالت عادي داش//ته و روي نرخهاي معمول قرار دارد؛ در اين شرايط انتظارداريمبانكهاوظايفحرفهايخود را انجام داده و با فرهنگسازي و كمك گرفت//ن از قوه قضاييه مطالبات خود را وصول كنند كه از گذشته هم اين كار انجام ميشد.

وي با بيان اينكه بيماري س//رپايي با درمان س//رپايي ني//ز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عدهاي ميگويند بانكها در م//ورد مطالبات معوق خود كوتاهي ميكنند؛ اي//ن عده يا بانك را نميشناسند و يا قضاوت غيرمنصفانهاي دارند زيرا مطالبات معوق اثرات مخربي روي ترازنامه آنها دارد و هزينه بانكها را به شدت باال ميبرد.

رييسپژوهشكدهپوليوبانكيتصريح كرد: ش//رايط امروز اما با شرايط عادي متفاوت اس//ت و با بيماري پيشرفتهاي مواجه هستيم كه با روشهاي متداول قابل درمان نيس//ت ب//ه نحوي كه قوه قضايي//ه و تجهي//ز درون بانكها توان وصول اين مطالبات را دارند.

ديوان//دري توضي//ح داد: در زم//ان پرداخت تس//هيالت، بانك براس//اس قرارداد وثيقه ميگيرد اما اگر تسهيالت نكول شد، آيا بانك ميتواند ملك وثيقه گذاشته ش//ده را تحت تملك خود در آورد؟ بانكه//ا نميتوانند اين وثايق را بردارند زيرا جريان نقدي خود را متوقف كرده و با تجديد قرارداد سود روي سود شناساييكنند.

ويتصريحكرد:برايحلاينمشكل چارهاي جز اين نداريم كه در كنار رفع و رجوع پروندههاي كوچك، در س//طح اقتصاد ملي با دخالت دولت و نهادهاي ذيربط به چارهانديشي بپردازيم.

دبير بيس//ت و هفتمي//ن همايش سياس//تهاي پولي و ارزي با يادآوري دخالت دولت آمريكا در بحران اقتصادي سال 2008 گفت: دولت آمريكا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود سه هزار و 500 ميليارد دالر اوراق قرضه منتشر كرد تا بحران بانكها حل شده و آنها را نجات دهد.

ديواندريتاكيدكرد:برايحلمعضل بانكها بايد روي روشهايي كار كنيم كه نياز به جراحي دارد زيرا اين معضل بدون جراحي و خونريزي حل نميشود؛ دولت و قواي حاكميت بايد كمك كنند تا اين مشكل بزرگ را حل كنند.

وي در ادامه اين ميزگرد خواس//تار برنامه و نقشه راهي براي تصميمگيري درباره نرخ سود شد و افزود: البته شوراي پولواعتبارسقف51 درصدرابرايسود سپردههايبلندمدتوسود81 درصدي تس//هيالت تعيين كرده است اما علت عمل نشدن به اين نرخها داليلي دارد.

رييسپژوهشكدهپوليوبانكيدرباره داليل عمل نش//دن به نرخهاي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار گفت: يك//ي از داليل تنگناي اعتباري، وجود داراييهاي منجمد در ترازنامه بانكها، كاه//ش جريان نق//دي درآمد و وجود بازارهاي رقيب مانند اوراق بدهي است كه هيچ ريسكي نداشته و با نرخهاي باال معامله ميشود.

ويوضعيتبانكهاونيازبهنقدينگي را از ديگر عواملي برشمرد كه به نرخهاي تعيين ش//ده از س//وي ش//وراي پول و اعتبار عمل نميش//ود و بانكها براي منابع محدود موجود با يكديگر رقابت ميكنند.

تشكيل نهاد ويژه براي وصول معوقات

مدير عام//ل بانك مس//كن نيز به ضرورت تشكيل سازوكار نهادي جديد براي وصول معوقات بانكي تاكيد كرد و پيشنهاد داد با اذن مقام معظم رهبري و تصوي//ب مجلس از مناب//ع صندوق توس//عه ملي براي بهسازي نظام بانكي استفاده شود.

محمدهاشمبتشكندرادامههمين ميزگ//رد درباره مطالب//ات غيرجاري، داراييه//اي منجم//د و راهكاره//اي اصالح ترازنامه بانكها به ايراد سخناني درباره ريش//هها و عل//ل واقعنگرانه اين ح//وزه پرداخت و اظهار داش//ت: طبق آمار دريافت//ي از بانك مركزي تا پايان ارديبهش//تماه جمع داراييهاي نظام بانك//ي هزار و 700 هزار ميليارد تومان و مانده تس//هيالت نظام بانكي با كسر مطالبات مش//كوكالوصول هزار هزار ميليارد تومان است.

وي با اش//اره به سخنان رييس كل بانك مركزي گفت: طبق اعالم ولياهلل سيف 45 درصد داراييهاي نظام بانكي منجم//د اس//ت. با احتس//اب مجموع داراييهاي نظام بانكي اين نتيجه حاصل ميشود كه 765 هزار ميليارد تومان از داراييهاي بانكها منجمد است.

مديرعامل بانك مس//كن به سخن ديگر ريي//س كل بانك مركزي مبني براينك//ه 50 درصد تس//هيالت عموما امحال، تقس//يط يا تجديد شده است اشاره كرد و گفت: مجموع اين تسهيالت باداراييهايمنجمدمعادل5621 هزار ميليارد توم//ان از كل داراييهاي نظام بانكي ميشود.

وي اذعان داشت: بنابراين 70 درصد داراييهاي نظام بانكي بيكيفيت است كه ي//ا جريان نقدي ن//دارد يا ضعيف است.

به گفته مديرعامل بانك مس//كن، بانكها در تنگناي مالي با اين سياست كار ميكنند. وقتي هزينه تجهيز منابع ب//اال ميرود بايد به كس//ب و كارهايي تسهيالت داده شود كه ريسك بااليي دارد. دوم اينكه نبايد تسهيالت بدهند و به س//مت س//رمايهگذاري بروند كه اينطور نس//بت تسهيالت به سپردهها كاهش مييابد.

وي تاكيد كرد: وقتي هزينه تجهيز منابع ب//اال ميرود بانكه//ا مجبورند كارهاي ديگري انجام دهند تا هزينههاي خود را تامين كنند.

مديرعامل بانك مس//كن با تشريح سياس//تهايي كه در ده سال گذشته براي س//اماندهي معوقات انجام ش//ده است، تصريح كرد: شركت فروش اموال م//ازاد بانكها در اين رابطه تش//كيل شده ولي س//وال اينجاست كه آيا اين شركت موفق بوده؟ يا شركت ساماندهي معوقات بانكها توانست گره از مشكالت باز كند؟ ريشه مشكالت بانكي در سود سپردهها

در ادامه اين ميزگرد، يك صاحبنظر پوليوبانكيبابياناينكهريشهمشكالت امروزبانكهادرسودبااليسپردههاست، گفت:بايدكميتهوصولمطالباتتشكيل شود و دولت بدهيها را تبديل به اوراق بهادار كرده و پرداخت كند.

حس//ن معتمدي گفت: بحثهايي كه امروز در جريان اس//ت در سال 92 نيز مطرح شده كه داراييهاي منجمد ايج//اد و باعث عدم جريان نقدينگي و ركود شده است.

ويافزود:اماآنچهمهماستايناست كه امروزه به اثر سود و زيان ترازنامهاي داراييهاي منجمد پرداخته ميشود كه اين مساله بسيار مهمتر است.

معتم//دي ادام//ه داد: بخش//ي از داراييه//اي غيرمولد س//پرده قانوني بانكهاستكه21 تا51 درصدداراييها را تشكيل ميدهد. بخش ديگر مطالبات غيرجاري، س//رمايهگذاريها و امالك خريداري ش//ده اس//ت كه در برخي از موارد اختي//اري و برخي ديگر اجباري بوده است كه از اين ميزان سهم امالك تمليكي ك//ه دولت به اجبار به بانكها داده، بسيار بيشتر است.

معتمدي با بيان اينكه اكنون همه به يك درك مش//ترك رسيدهاند اما براي حل مشكل بايد حركت جمعي شروع ش//ود، گفت: بايد س//تاد توقف بحران ايجاد ش//ود كه ريش//ه بحران در سود سپردههاست. تشكيلنظاماعتبارسنجي همچنين عض//و هياتمديره بانك ص//ادرات ايران با اع//الم اين كه مقابله با مطالبات مع//وق نيازمند راهكارهاي منس//جم ب//ا عوام//ل ايجادكنن//ده و ابقاكننده معوقات اس//ت، گفت: ايجاد نظام اعتبارس//نجي ميتوان//د از ايجاد مطالبات مع//وق و داراييهاي منجمد جلوگيري كند.

مجتب//ي لش//كر بلوكي ام//روز در ميزگرد سياستي »مطالبات غيرجاري، داراييهاي منجمد و راهكارهاي اصالح ترازنامه بانكها«، تاكيد كرد: 27 متغير در بحث مطالبات معوق دخيل است و عوامل ايجادكننده و ابقاكننده اين نوع مطالبات بايد مورد بررسي قرار گيرد.

عضو هياتمديره بانك صادرات ايران با تاكيد بر ضرورت ارائه راهكارهاي دوقلو براي جلوگيري از معوقات بانكي گفت: نظام اعتبارس//نجي ميتوان//د از ايجاد مطالبات مع//وق و داراييهاي منجمد جلوگيري كند.

وي بيان كرد: اولين نكته درخصوص تسهيالت بانكي اين است كه بسياري از مردموگيرندگانتسهيالتمعتقدندپول بانك از هر چيزي حاللتر است. از اين رو نسبت به بازپرداخت آن خيلي مقيد نيستند كه اين امر به داراييهاي منجمد منجر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.