نسخه تحول اقتصاد ايران

Jahan e-Sanat - - News -

يك كارشناس اقتصادي گفت: »دليل نميشود در كابينه يا سطوح مختلف مديريتي از افرادي استفاده كنند كه جرات هيچ گونه ريسكي را نداشته باشند.«

هادي حقش//ناس اظهار كرد: دولت بايد بتواند مديران كارآمدي را انتخاب كند، اين مديران كارآمد وظيفهش//ان اين اس//ت كه بخشي از كارهاي باقيمانده را طبق اصل 44 قانون اساس//ي به بخش خصوصي واگذار كنند و از طرفي ديگر تدبيري بينديشند كه منابع بخش خصوصي جذب اقتصاد ايران شود.

وي افزود: در برنامه شش//م قرار اس//ت 65 ميليارد دالر ساالنه جذب اقتصاد ايران شود، نرخ بيكاري تكرقمي شود، ساالنه يك ميليون شغل ايجاد شود و رشد اقتصادي باالي هشت درصد در كشور تحقق پيدا كند. اي//ن موارد صرفا و فقط با ب//ه كارگيري مديران كارآمد، عالم، باتجربه و ريسكپذير ميتواند تحقق پيدا كند.

اين كارش//ناس اقتصادي ادامه داد: متاسفانه ما در دورههاي گذشته كمتر از مديران عالم، كارآمد و باتجربه استفاده كرديم. بنابراين به نظر ميرسد يكي از كارهايي كه دولت دوازدهم بايد انجام دهد كه منجر به تحوالتي در عرصه اقتصادي و فرهنگي شود استفاده از منابع موجود با پذيرش ريسك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.