ضرورت ورود دانش فني IFRS به ايران

Jahan e-Sanat - - News -

دبيركل و رييس هياتمديره جامعه حسابداران رسمي ايران با بيان اينكه زيرس//اختهاي IFRS در كش//ور فراهم نيس//ت، گفت: بايد دانش فني اين استانداردها به كشور وارد شود.

به گزارش ايبنا، سيدمحمد علوي ديروز در ميزگرد سياستي: ارتقاي نظام نظارت بر بانكها و اجراي كامل استاندارد بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) در بيس//ت و هفتمين همايش س//االنه سياستهاي پولي و ارزي گفت: بحث IFRS همگرايي با نظام جهاني ايجاد ميكند از اينرو نميتوانيم به علت اينكه زيرساختهاي الزم را نداريم، به اين سمت حركت نكنيم.

دبيركل و رييس هياتمديره جامعه حسابداران رسمي ايران ادامه داد: براي داشتن مبادالت اقتصادي با كشورهاي مختلف بايد به نظام جهاني بپيونديم از اينرو زبان حسابداري ميتواند ما را به اين نظام متصل كند.

علوي با بيان اينكه تفاوتهايي در بانكداري با كشورهاي ديگر داريم، افزود: استانداردهاي حسابداري قاعدهمحور است و بر قواعد مشخص تاكيد دارد ولي IFRS اينگونه نيست. دبيركل و رييس هياتمديره جامعه حسابرداران رسمي ايران با تاكيد بر اينكه IFRS بخشي از اقتصاد ملي ما را نشان ميدهد، گفت: به همين دليل همه بايد براي اجرايي شدن اين مهم ورود كنند تا بتوانيم IFRS را پيادهسازي كنيم.

وي با بيان اينكه دوره سه تا پنج سال براي پيوستن به IFRS پيشبيني شده است، افزود: نظام بانكي ما تفاوت عمدهاي با بقيه دارد. از لحاظ ساختاري و قواعد نمونه مشابهي ندارد از اين رو منحصربهفرد است.

علوي ادامه داد: اين قوانين به صورت موازي بوده يعني نگراني براي سال اول نخواهيم داشت و بر اساس دفاتر، صورتهاي مالي خواهيم داشت.

دبيركل و رييس هياتمديره جامعه حسابداران رسمي ايران تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم IFRS را به بهترين نحو پيادهس//ازي كنيم ولي الزمه اين كار داشتن دانش فني است. از اينرو بايد بانك مركزي تجربه دهههاي 40 و 50 درخصوص بورسيه كردن برخي از حسابداران را درباره متخصصان حوزه IFRS عملياتي كند. علوي در پايان يادآور شد: موسسه آموزش بانكداري ايران در دورههايي به آموزش اين اصول مهم پرداخته است.

در ادامه اين ميزگرد سعيد زاغري، مديرمالي بانك پارسيان گفت: در شبكه بانكي اتفاق نظر وجود دارد كه آمادگي بانكها براي اجراي IFRS وجود ندارد اما بايد شرايط الزم براي پيادهسازي اين استانداردها فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.