فروش اموال مازاد بانك ملي

Jahan e-Sanat - - News -

معاونپشتيبانيبانكمليگفت:هماكنونحدوددوهزارو007 ميليارد تومان اموال مازاد و تمليكي در اختيار بانك ملي ايران است كه به مرور و طي تشريفات قانوني در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

به گزارش ايبنا به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، عباس شفيعي افزود: در س//ال 94 حدود 162 ميليارد تومان و در س//ال گذشته حدود 135 ميليارد تومان از اموال مازاد و تمليكي در اختيار بانك با روشهاي قانوني از جمله مزايده به فروش رسيده است.

معاون پش//تيباني بانك ملي ايران اظهار كرد: مجموع اموال مازاد و تمليكي و مازاد فروش رفته بانك ملي ايران طي سه سال گذشته حدود 440 ميليارد تومان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.