پوتین دستبهکار شد

میانجیگری روسیه همزمان با پایان مهلت سعودیها به قطر؛

Jahan e-Sanat - - News -

اولتيماتوم چهار كشور عربي خليج ف//ارس به قطر درخص//وص موافقت با مجموعه درخواست آنها، شب گذشته به پايان رسيد.

اولتيماتوم چهار كش//ور عربس//تان سعودي، امارات عربي متحده، بحرين و مصر به قط//ر درخصوص موافقت با مجموعه درخواست آنها در حالي پايان يافت كه هيچ نشانهاي از حل اين بحران مشاهده نميشود و قطر ممكن است با تحريمهاي بيشتر اين كشورهاي عربي روبهرو شود كه روابط خودشان را با دوحه قطع كردهاند.

وزير امور خارجه قطر با بيان اينكه درخواس//تهاي مطرح شده رد خواهد شد، گفت هدف از اولتيماتوم اين چهار كشور عربي مقابله با تروريسم نيست، بلكه محدود كردن حق حاكميت قطر است. وي كه اين اظهارات را در مصاحبه با خبرنگاران در رم بيان ميكرد، افزود دوحه همچنان آماده اس//ت بر سر ميز مذاكره بنش//يند و درمورد گاليههاي همسايگان عرب خود گفتوگو كند.

وزي//ر خارجه قطر تصريح كرد: اين فهرس//ت از درخواس//تها رد ميشود. چنين درخواستهايي پذيرفتني نيست و در مورد آنها مذاكره نخواهد ش//د. ما مايل به گفتوگو هس//تيم، اما هرگونه گفتوگو باي//د در ش//رايطي واقعي و مناس//ب برگزار ش//ود. وي تاكيد كرد هيچكس حق ندارد براي حق حاكميت يك كشور ضرباالجل تعيين كند.

اين بحران ماه گذشته پس از آن آغاز شد كه عربستان سعودي، امارات، بحرين و مصر روابط ديپلماتيك خودشان را با قطر قطع و اين كش//ور را به حمايت از تروريس//م و متحد شدن با ايران متهم كردند. اين درحالي اس//ت كه قطر اين اتهام//ات را رد ميكند. اين كش//ورها تهديد كردهاند اگر قطر به فهرست 13 بندي درخواستهاي آنها عمل نكند، با تحريمهاي بيشتري روبهرو خواهد شد.

تعطيلي شبكه تلويزيوني الجزيره، كاهشروابطباايرانوهمچنينتعطيلي پايگاه هوايي تركيه در قطر، بخش//ي از درخواس//تهاي اين چهار كشور عربي از دوحه است.

اين كشورهاي عربي اعالم كردهاند درخواستهاي مطرح شده قابل مذاكره نيست و هشدار دادهاند اگر قطر به اين درخواس//تها عمل نكند، ب//ا اقدامات نامشخص بيشتري روبهرو خواهد شد. شيخ حمد افزود قطر شبكه تلويزيوني الجزيره و همچنين پايگاه نظامي تركيه را در اين كش//ور آن گونه كه اين چهار كشور عربي درخواست كردهاند، تعطيل نخواهد كرد. سفير امارات عربي متحده در روس//يه گفت قطر در صورتيكه به اين درخواس//تها عمل نكند، ممكن اس//ت با تحريمهاي جديد روبهرو شود اما ان//ور قرقاش، وزير مش//اور در امور خارجه ام//ارات عربي متحده، احتمال ي//ك تنشآفريني جديد را كم اهميت دانست و گفت: گزينه احتمالي، تشديد تنشهانيستبلكهجداكردنراههااست و ممكن است قطر مجبور شود از شوراي همكاري خليج فارس جدا شود.

مذاكرهعربس/تانباس/ازمان تجارتجهاني

عربستان به همراه بحرين و امارات متحده عربي ش//نبه گذشته مذاكراتي را با سازمان تجارت جهاني براي تكميل روند اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه قطرانجامدادند. بهنوشتهنشريهكويتي ال//راي، رياض و همپيمانانش مذاكرات مستقيمي را با سازمان تجارت جهاني انجام دادهاند و مدعي شدهاند كه اعمال تحريم عليه دوحه از سوي آنها اقدامي قانوني است. عربستان و همپيمانانش همچنين اظه//ار كردهاند ك//ه اعمال تحريمهاعليهدوحهاقداميقانونيوبراي حفظ منافع ملي آنهاست. اين درحالي اس//ت كه قطر چنين اقداماتي از سوي رياض را كامال غيرقانوني ميداند.

رواب//ط رياض، ابوظب//ي با دوحه در روزهاي اخير به دليل انتش//ار اخباري منتس//ب ب//ه امير قطر دچ//ار تنش و اختالفات شديد شد كه سرانجام به قطع روابط ديپلماتيك ميان آنها منجر شد.

از طرفي منابع عربي اعالم كردند كه عربستان با گشودن حريم هوايي خود ب//ه روي هواپيماي خصوصي امير قطر مخالفت كرد. عربس//تان با درخواست قطر از طريق ميانجيگران براي گشودن حريم هوايي خود به روي هواپيماي امير قطر مخالفت كرده است.

اين منابع اعالم كردهاند كه امير قطر طي دوره اخير تالش كرده كه با محمد بنسلمانبنعبدالعزيز،پادشاهعربستان تماس بگيرد. اليوم السابع اعالم كرد كه درخواست قطر رد شده و به مسووالن قطري ابالغ ش//ده كه ممنوعيت پرواز ش//امل هواپيماي خصوصي امير قطر نيز ميشود.

پوتين در پي حل ديپلماتيك بحران قطر

والديمي//ر پوتين در نظ//ر دارد در اختالفات قطر با كشورهاي عرب خليج فارس ميانجيگري كند. پوتين در اين رابطهباپادشاهبحرينتلفنيرايزنيكرده است. از سوي ديگر قطر بار ديگر شروط عربستان را رد كرد.

دفتر رييسجمهور روس//يه شنبه گذش//ته در بياني//هاي اع//الم كرد كه والديمي//ر پوتين در ارتب//اط با بحران قطر و بس//ياري از كش//ورهاي خليج فارس، با پادشاه بحرين تلفني مشورت كرده است.

دفتر رييسجمهور روس//يه در اين بيانيه آورده اس//ت ك//ه رييسجمهور روسيه در سخنان خود تاكيد كرده كه تنها از راه گفتوگو ميان همه كشورهاي درگير اين بحران، ميتوان موفق به حل اين مناقشه شد.

قطربعضيخواستهارانامربوط ميداند

قطر پنجشنبه گذش//ته اعالم كرد كه حاضر اس//ت درباره اي//ن بحران و درخواستهايمشروعباديگركشورهاي منطقه گفتوگو كند. وزير امور خارجه قطردراينبارهگفتكهبعضيخواستها را نميتوان برآورده كرد زيرا بر فرضيات نادرستي استوار هستند.

وزير خارجه قطر در ادامه گفت: هدف بعضيازشرطهامبارزهباتروريسمنيست و استقالل قطر را به خطر مياندازد. او گف//ت تحريم قطر غيرقانوني اس//ت و قوانين جهاني را به خطر مياندازد.

دراينرابطهسازمانمللمتحدنيزبه كمكقطرآمدهاست.اينسازمانجهاني با توجه به بحران شديد ديپلماتيك در رابطه با قطر، تعيي//ن اولتيماتوم براي تعطيليشبكهتلويزيونيالجزيرهازسوي چندكشورعربيراغيرقابلقبولخوانده و آن را محكوم كرده است.

كميس//ر حقوق بشر س//ازمان ملل متحد مخالفت اين سازمان با درخواست بستن شبكه تلويزيوني الجزيره را اعالم كرد. او جمعه گذشته در ژنو اعالم كرد، درخواستعربستانسعوديومتحدانش در مورد اين شبكه حمله به آزادي عقيده و بيان است.

س//خنگوي كميس//ر حقوق بشر سازمان ملل در اين باره گفت، اصرار بر بسته شدن شبكه الجزيره غيرمعمول، بيسابقه و بهوضوح غير متناسب است. كولفيل هشدار داد كه تن دادن قطر به اين درخواس//ت به معناي تعرض كش//ورهاي قدرتمن//د ي//ا گروهي از كش//ورها به حق آزادي بيان در ساير كشورها يا در كشورهاي خود خواهد بود و عواقب بس//يار ب//دي به همراه خواهد داشت. گفتوگوي امير قطر و پوتين رييسجمهور روسيه طي تماسي تلفني با امير قطر به بررسي تعدادي از پروندههاي بينالمللي و منطقهاي از جمله بحران كشورهاي حاشيه خليج فارس پرداخت.

به گزارش الجزيره، والديمير پوتين بر اهميت ديپلماس//ي پايان دادن به بحران ميان قطر و كش//ورهاي عربي حاش//يه خليج ف//ارس و تحريمهايي كه از اوايل ماه ژوئن ميالدي بر دوحه اعمال كردند، تاكيد كرد. كرملين در بيانيهاي اعالم كرد كه رييسجمهور روس//يه و امير قطر ط//ي اين تماس تلفني به بررسي شماري از پروندههاي بينالمللي و منطقهاي از جمله بحران كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس با قطر پرداختند.

در اين بيانيه همچنين آمده است كه پوتين بر اهميت تالشهاي سياسي و ديپلماتي//ك جهت پاي//ان دادن به اختالف//ات و بازگرداندن روابط ميان كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس با دوحه از وضعيت دش//وار به روابط عادي تاكيد كرد.

در بيانيه مذكور همچنين آمده كه دو طرف به بررس//ي ديدگاههاي خود درب//اره پروندهه//اي داغ منطقهاي و بينالمللي و نيز پروندههاي مربوط به همكاري ميان روسيه و قطر و تمركز بر اجراي تع//دادي از پروژههاي امضا ش//ده در زمينههاي سرمايهگذاري و انرژي پرداختند. روسيه از آغاز بحران ميان كش//ورهاي عرب حاشيه خليج فارس با دوحه خواستار گفتوگو بين قطر و همس//ايگانش شده و پيشنهاد ميانجيگ//ري ميان آنه//ا جهت حل بحران را داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.