نيكي هيلي، جانشين احتمالي تيلرسون در وزارت خارجه آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

يك پايگاه آمريكايي گزارش داد كه احتماال ممكن است نيكي هيلي، سفير آمريكا در سازمان ملل به دليل عملكرد نامناس//ب در وزارت خارجه دولت ترامپ و همچنين اتخاذ مواضع بعضا مغاير با مواضع رييسجمهور آمريكا از سوي وي، جانشين تيلرسون در وزارت خارجه شود.

به نوش//ته پايگاه نش//نال ريويو، در ح//ال حاضر به نظر نميرسد ركس تيلرسون ديپلمات ارشد دولت ترامپ باشد. او در وضعيت//ي ق//رار دارد كه منزوي ش//ده و از جانب كاخ سفيد عالقه و همكاري چنداني دريافت نميكند. بسياري از حرفهاي دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا اغلب مغاير با حرفهاي تيلرسون درباره مسايل مهم از جمله مناقشه اخير قطر با عربستان بودهاند؛ به نحوي كه اينگونه به نظر ميرسد تيلرسون نفوذ چنداني در سياستهاي آمريكا ندارد.

در عين حال گزينه دولت ترامپ براي كسب عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل يعني نيكي هيلي ظاهرا وضعيت خيلي بهتري دارد و اغلب با صداي بلند درباره مسايلي مثل حقوق بش//ر، اسراييل، ايران و سوريه حرف ميزند. در حالي كه در وزارت خارجه دولت ترامپ وزير امور خارجه به سختي تالش ميكند صرفا وزارتخانه خود را مديريت كند تا از ارزشهاي آمريكايي حمايت كند، نيكي هيلي تبديل به نوعي وزير امور خارجه جايگزين شده است.

اين در حالي است كه تاكنون سابقه نداشته در دولت آمريكا صداي س//فير اين كشور در سازمان ملل از صداي وزير امور خارجه بلندتر باشد. با وجود آنكه تبعات بلندمدت اين وضعيت دشوار است اما اكنون اين سوال پيش ميآيد كه تيلرسون تا كي به كار خود به عنوان وزير امور خارجه ادامه خواهد داد.

همچنين تصور ميشد كه فعاليت سياسي نيكي هيلي بعد از استعفا از فرمانداري ايالت كاروليناي جنوبي براي پيوستن به دولت ترامپ به دليل مخالفت شديدش با مواضع ترامپ در انتخابات مقدماتي به پايان برسد اما به نظر ميرسد حرفه سياسي او بيش از پيش جان پيدا كرده است.

در عين حال تيلرسون با دريافت وعده از سوي ترامپ براي داشتن اختيارات كامل به وزارت خارجه رسيد اما دريافت كه كاخ س//فيد هنوز حق وتو عليه انتصابات او دارد. او اخيرا در نشستي در كاخ سفيد درباره اين وضعيت از كوره در رفت اما در نهايت فهميد كه مقامهاي كاخ سفيد همواره جزييات را درباره كسي كه با آنها رويارو شود، افشا خواهند كرد.

اخيرا مقالههايي درباره ناكارآمدي او در وزارت خارجه آمريكا و ناتوانياش در اعمال نفوذ در تصميمهاي رييسجمهور انتشار يافته است. در حالي كه تيلرسون هرچه بيشتر منزوي شده و قدرتش را از دست ميدهد، هيلي تبديل به يكي از معدود مقامهاي موفق دولت ترامپ شده است.

اين در حالي اس//ت كه گزارش شده دونالد ترامپ، نيكي هيل//ي را به عنوان يكي از گزينههاي وزارت خارجه به جاي تيلرسون در نظر گرفته و تيلرسون چندان از وضعيت خود در روابطش با كاخ سفيد و رييسجمهور راضي نيست و برخي منابع ميگويند تيلرسون روابط كاري با پرسنل حرفهاي وزارت خارجه آمريكا برقرار نكرده و برخي سفراي آمريكا در كشورهاي خارجي هنگام تقاضا درباره مواضع رسمي وزارت خارجه در مورد برخي مسايل پاسخي دريافت نكردهاند.

همچنين طي اين مدت برخي از پستهاي معاون وزير امور خارجه خالي مانده و يك شكاف را در فرآيند تصميمگيري به وجود آورده است و هيلي اكنون به دليل عملكرد نامناسب وزارت خارجه آمريكا كانديداي پيشرو رسيدن به اين سمت است اما كانديداهاي ديگري هم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.