چين به دنبال تعميق روابط با روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

شينهوا- سفارت چين در مسكو، سفر رييسجمهور اين كشور به روسيه را بسيار مهم ارزيابي كرد. لي هوي گفت كه ديدار رييسجمهور چين با همتاي روس خود موجب تقويت همكاريهاي جديد و توسعه روابط دو كشور ميشود. وي افزود: اين ديدار مهمترين رويداد در روابط دوجانبه كشورهاي چين و روسيه در سالهاي اخير خواهد بود. ديپلمات چين ادامه داد: ما نياز به توسعه روابط خود با روسيه داريم، اين امر به دور از شرايط حاكم بر جامعه جهاني است. سفير تاكيد كرد: هر تغييراتي كه در شرايط بينالمللي به وجود آيد، ما بايد تمام تالشها را براي حفظ و بهبود روابط دوجانبه بين دو كشور انجام دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.