سفر ملك سلمان به هامبورگ با تخت سلطنتي

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي كه دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا، بهدليل نبود سوئيت خالي در هتلهاي هامبورگ مجبور ش//ده اتاقي در برلين اجاره كند، نماينده ملك سلمان، پادشاه عربستان سعودي، 400 اتاق در هتلهاي لوكس هامبورگ را كرايه كرده است.

در آستانه برگزاري نشست كشورهاي G20 در هامبورگ، پيدا كردن اتاق خالي تقريبا ناممكن شده است. كارگزاران دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا، دستكم نتوانستند در اين شهر بندري سوئيت يا محل مناسبي براي او بيابند و ناگزير به جس//توجوي خود در برلين ادامه دادند. ترامپ در روزهاي اقامت خود در هتل اينتركنتينانتال برلين، نزديك تيرگارتن سكونت خواهد داشت و هر روز صبح، احتماال با بالگرد، بايد به هامبورگ پرواز كند.

دليل كمبود اتاق در هامبورگ، شايد رزرو 400 سوئيت براي ملك سلمان، پادشاهعربستانسعوديوهياتنمايندگياينكشورباشد.بنابهگفتهاينگوپترز، مديرهتللوكسچهارفصل،كارگزارانملكسلمان061 اتاقدراينهتلبراي اين منظور رزرو و 240 اتاق ديگر در هتلهاي نزديك كرايه كردهاند.

پترز ميگويد براي قابل سكونت كردن سوئيتها و اتاقهاي هتل ميبايست تغييرات زيادي در ساختمان و دكوراسيون هتل داده ميشد. بناي پنجرههايي از شيشه ضد گلوله و جابهجايي چند ديوار از جمله اين تغييرات بوده است. از آنجا كه ملك سلمان، تخت سلطنتي )صندلي مخصوص پادشاهي( خود را به همراه آورده، ميبايست چند ديوار بزرگترين سالن هتل هم تخريب و به مساحت آن افزوده شود. اينگو پترز ميگويد: به اين ترتيب سالن بزرگ هتل حاال تبديل به اتاقنشيمن پادشاه شده و تخت سلطنتي او هم كه قرار است همراه بياورد، همانجا جا داده ميشود.

به نظر پترز، چالش بزرگ ولي، جلب رضايت خاندان س//عودي و مهمانان آنهاست، آنها همه با هم در يك ساعت وارد ميشوند و اداره و تنظيم كار 160 اتاق بهطور همزمان امر سادهاي نيست.

گفته ميش//ود كه لوازم و وس//ايل ملك س//لمان و هيات نمايندگي او با كاميونهاي 8 تني حمل ميشوند.

پترز ميگويد همه اسباب و اثاثيهها بايد به سرعت و بدون اشتباه به اتاقهاي مهمانان منتقل شوند، چون اين خانواده عادت دارد كه با يك اشاره دست همه خواستهايش برآورده شود. حتي اگر اين خواست، تهيه يك ران بره كبابشده آنهم ساعت سه صبح باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.