وداع اروپا و جهان با هلموت كهل

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- مراسم يادبود و وداع با صدراعظم سابق آلمان با حضور دهها سياستمدار و شخصيت جهاني در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. رييس كميسيون اتحاديه اروپا هلموت كهل را يكي از بزرگترين سياستمداران اروپا خواند.

مركل ضمن يادآوري از نقش دورانس//از كهل تصريح كرد كه بدون تالشهاي كهل براي تحقق وحدت دو آلمان، او اين فرصت را بهدست نميآورد كه اينجا بايستد. آنگال مركل از جمله شخصيتهاي آلمان شرقي سابق است كه پس از وحدت وارد سياست آلمان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.