اخراج يك مقام ديگر واتيكان به اتهام سوءاستفادهجنسي

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- پاپ فرانس//يس چند روز پس از اينكه يك كاردينال ارشد واتيكان را براي حضور در دادگاه در راستاي رسيدگي به پرونده سوءاستفاده جنسي به كشورش فرستاد، رييس دفتر واتيكان را نيز به دليل اتهامات مشابه اخراج كرد. بحران سوءاستفاده جنسي در كليساي كاتوليك، پاپ فرانسيس را با چالش روبهرو كرده است. او از تجديد حكم كاردينال گرارد مولر براي اخذ يكي از مراتب عالي در كليساي كاتوليك خودداري و او را اخراج كرد. اخيرا نيز پليس استراليا خزانهدار ارشد واتيكان و يكي از عاليرتبهترين چهره كليساي كاتوليك را به تعرض جنسي متهم كرد كه پاپ او را براي انجام تحقيقات به كشورش بازگردانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.