ادامه کشتار و ناآرامي در ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله-درجريانتظاهراتضددولتونزوئالدستكمچهارنفركشته شدند و به اين ترتيب، شمار تلفات درگيريها در اين كشور آمريكاي التين به دستكم 80 نفر از زمان آغاز درگيريها در آوريل سالجاري ميالدي رسيد.

يكي از اعضاي اپوزيس//يون پارلمان ونزوئال شنبه گذشته تاييد كرد كه قربانيان اين تظاهرات خياباني در رده سني 20 تا 49 سال بودند و به دليل اصابت گلوله در شهر باركوئيسيمتو در053 كيلومتري غرب كاراكاس كشته شدند. هرداراينشهرگزارشدادكهاينافراددرپيتيراندازينيروهايمسلح حامي دولت نيكالس مادورو، رييسجمهور ونزوئال كشته شدند. معترضان به رهبري حزب ميزگرد جامعه دموكراتيك خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام و پايان بخشيدن به تالش دولت براي تدوين مجدد قانون اساسي شدند.

آنها رييسجمهور را به تالش براي نفوذ بر قوه قضاييه و تسلط بر جامعه مدنيباكاهشوجابهجايياپوزيسيوندرداخلاياالتمتهمكردند.معترضان ونزوئالي//ي همچنين گفتند كه مادورو ب//ا لغو يك رفراندوم كليدي و مهم دموكراسي در كشور را تضعيف ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.