اعتراض در لندن به رياضت اقتصادي

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC اعضاي كابينه دولت انگليس نخستوزير را براي پايان دادن به اقدامات رياضت اقتصادي تحت فشار قرار دادهاند.

اين اعمال فشار عليه ترزا مي در حالي صورت گرفته كه براساس نظرسنجي جديد مشخص شد ميزان محبوبيت وي كاهش يافته است. وزير بهداشت انگلي//س از دولت ميخواهد مانع افزايش پرداختهاي بخش عمومي براي پرستاران شود و جاستين گرينينگ، وزير آموزش خواستار اختصاص پول بيشتربرايمدارساست. باوجوداينكهانتظارميرفتحزبميدرانتخابات با آراي بيشتر پيروزي قطعي را به دست آورد، در انتخابات پارلماني ماه گذشته ميالدي نتوانست اكثريت را به دست آورد و باعث شد با يك حزب كوچك مخالف يورو موسوم به حزب »پروتستان ايرلند شمالي« توافق كند. حزب اپوزيسيون كارگر در انتخابات ماه گذشته بهتر عمل كرد و قول داده اقداماتي نظير پايان دادن به يك درصد افزايش هزينههاي بخش عمومي را انجام دهد. براساس نظرسنجيهاي جديد مشخص شد ميزان محبوبيت ترزا مي زير02 درصد است، درحالي كه در آوريل سالجاري ميالدي 21 درصد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.