ترامپ بزرگترين تهديد براي امنيت جهاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-رييسسابقسرويساطالعاتمخفيانگليسموسومبه6IM ضم//ن اعالم اينكه آمريكا به رهبري دونالد ترامپ بزرگترين تهديدي است كه جهان امروز با آن مواجه است، هشدار داد: سياستهايي كه اين رييسجمهور تفرقهانداز آمريكا دنبال ميكند، تاثير مخرب شديدي را روي جهان خواهد گذاشت.

سر جان سائرس اين اظهارات را در كنفرانس امنيتي ساالنه هرتزليا در اس//راييل مطرح كرد كه هر س//اله از مقامات ارشد كشورهاي جهان در حوزههاي سياس//ي، نظامي و اطالعاتي خواسته ميشود نظر خود را درخصوص بزرگترين تهديد براي امنيت بينالمللي مطرح كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.