خروج برنده جايزه نوبل

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- اتحاديه اروپا از چين خواس//ت اجازه دهد برنده جايزه صلح نوبل كه مبتال به سرطان كبد در مراحل پيشرفته است، براي مداوا به خارج از چين منتقل شود. اين مدافع حقوق بشر در بيمارستان يك زندان در چين بستري است.

فدريكا موگريني در بروكسل اعالم كرد اين اتحاديه از دولت چين انتظار دارد هر چه زودتر به خاطر داليل انساندوستانه اجازه دهد ليو شيائوبو براي مداوا به هر كشوري كه خود ميخواهد، مسافرت كند. ليو در سال 2009 به اتهام »توطئه براي براندازي رژيم« به 11 سال زندان محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.