تعديل نرخ سود بانكي، شرط رونق بورس

Jahan e-Sanat - - News - کف بازار

يك كارشناس بازار سرمايه چشمانداز كلي بازار سرمايه را در دولت دوم حسن روحاني، روشنتر از چهار سال نخست پيشبيني كرد. عظيم ثابت، مدير عمليات بازارگرداني تامين سرمايه آرمان در گفتوگو با سنا گفت: تجارب قبلي نشان ميدهد كه عملكرده//ا و برنامههاي اقتصادي عموما در چهارساله دوم رياستجمهوريها بهتر بوده و اين امر براي دولت دوازدهم هم متصور است چراكه ضم//ن كنترل تورم و كاهش نرخ س//ود بانكي، زيرساختهاي خوبي نيز در چهار سال گذشته مهيا شده است. وي كنترل تورم را از مهمترين دستاوردهاي دولت در دوره قبل دانست و افزود: دولت اگر بتواند ركود را برطرف كند و نرخ بانكي را كه رقيب اصلي بازار سرمايه است به سمت واقعي شدن سوق دهد، انتظار داريم كمكم صنايع فعال در بورس وضعيت بهتري پيدا كنند. ثابت با اشاره به سخنان اخير رييس بانك مركزي درخصوص ضرورت كاهش نرخ سود بانكي و يكسانسازي نرخ ارز در آينده نزديك اظهار داشت: به نظر من اين كار بايد زودتر از اينها انجام ميشد و هرچه سريعتر بايد اقدام الزم انجام شود. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين ش//اهكليد اصالحات در اين بخش را تعديل نرخ س//ود به صورت واقعي دانس//ت. وي ادامه داد: همه ميدانيم كه س//ود بانكي بايد با نرخ تورم نس//بت مشخصي داشته باشد اما متاسفانه تاكنون به هر دليلي به بحث واقعي شدن سود بانكي توجه كافي نشده است. اين كارشناس بازار سرمايه در عين حال با انتقاد از غلبه نگاه بانكمحوري در كشور گفت: تا زماني كه س//پرده بانكي آنقدر جذاب اس//ت كه بدون دريافت ماليات و بدون ريسك، سود تضمينشده به سپردهگذاران پرداخت ميشود، توليد و صنعت رونق نخواهد گرفت و اين امر در هيچ جاي دنيا مرس//وم نيس//ت و حتي در برخي كشورها اگر شما منابعي را در بانك بگذاريد، بابت نگهداري آن بايد مبالغي هم پرداخت كنيد. ثابت با بيان اينكه ارز دونرخي و سهنرخي به هيچوجه به نفع مصرفكننده نيست، افزود: امروز ديگر تكنرخي شدن ارز نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت است. وي با تاكيد بر اينكه نبايد ارز و سود بانكي را به صورت دس//توري مديريت كنيم، افزود: اگرچه زيرس//اختهاي اقتصادي ما هن//وز در جاهايي اصالح نش//ده و دولت مجبور است دخالتهايي كند اما در نهايت اگر بتوانيم مكانيسم بازار آزاد را در اقتصاد اجرايي كنيم، صنايع ما كمتر آسيب ميبينند. ثابت گفت: البته هماكنون جو بازار به صورتي است كه تا حدودي فعاالن بازار احساس خوبي از شرايط كلي بازار ندارند چراكه بسياري از شركتها با نصف ظرفيت كار ميكنند اما اگر منابع به سمت توليد هدايت شود، مستقيم اثر خود را نشان ميدهد و از آنجا كه بخشي از اين منابع به سمت بازار سرمايه خواهد آمد طبيعتا اين بازار از پتانس//يل رشد برخوردار خواهد بود. مدير عمليات بازارگرداني تامينس//رمايه آرمان يكي از ويژگيهاي بورس تهران را تنوع در صنايع مختلف دانس//ت و گفت: اين تنوع ميتواند اثر مثبت بر بازار ما داشته باشد مخصوصا اگر در بعد اقتصادي بتوانيم چالشهاي مهم را مخصوصا در حوزه بانكها و بيمهها و صندوقهاي بازنشستگي سروسامان دهيم. وي افزود: دولت اگر اتاق فكري داش//ته باش//د و بتواند براي طراحي يك بسته حمايتيبرنامهريزيكندتاتصميماتاقتصاديبه صورت منسجم و برنامهريزي شده پيش رود، اميد ميرودشرايطبازارسرمايهنيزبهتدريجبهترشود. ثابت خاطرنشان كرد: يكي از نقاط قوت و محاسن دولت يازدهم اين بود كه توانست انتظارات تورمي را تا حدودي كاهش دهد. از طرفي نرخ ارز هم در دولت يازدهم نوسان چنداني نداشت و در مجموع بازارها متالطم نبودند كه اين مساله ارزشمند بود و انتظ//ار ميرود چنين سياس//تي در آينده نيز ادامه پيدا كند. اهميتتنوعابزارهايمالي بازار پول و بازار سرمايه در كشورهاي دنيا دو بازار مكمل براي تامين مالي اقتصادي پروژهها در كنار يكديگر قرار دارند و هيچوقت در تقابل با يكديگر و در رقابت براي جذب سرمايهها و مشتري نيستند چراكه در اصل اين دو بازار مكمل يكديگرند. بهروز خدارحمي، مديرعامل گروه مالي سپهر صادرات ضمن بيان مطلب فوق در گفتوگو با عصر مالي بهروشهايمختلفتامينماليبنگاههاياقتصادي در كشور اشاره كرد و افزود: تامين مالي شركتها بايد از دو طريق بانك و بازار سرمايه انجام شود اما برخ//ي بنگاهها با روشهاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه آشنايي بسيار كمي دارند بنابراين نياز است فرهنگسازي مناسبي در اين زمينه انجام شود. وي به روان بودن تامين مالي از بانكها در كشور نيز اشاره كرد و گفت: به دليل آنكه تامين مالي از طريق بازار پول بسيار روانتر انجام ميشود، بنگاههاياقتصاديترجيحميدهندمنابعموردنياز خود را از اين طريق تامين كنند. خدارحمي معتقد است در صورتي كه روشهاي آسانتر و كوتاهتري توسط بازار سرمايه براي بنگاههاي اقتصادي ارائه شود، شركتهاي بيشتري براي تامين مالي از اين بازار استقبال ميكنند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه در حال حاضر تامين مالي از طريق بازار سرمايه در مدت زمان زيادي انجام ميشود و نياز استزيرساختهاييفراهمشودتااينزمانكوتاهتر شود.ويباتاكيدبراينكهبايدتوليدكنندگانرابراي حضور و تامين مالي از مسير بازار سرمايه ترغيب كرد،گفت:راهديگرتشويقبنگاههاياقتصاديبراي تامين مالي از طريق بازار سرمايه، انتشار ابزارهاي متنوعدراينبازاراست.مديرعاملگروهماليسپهر صادرات ادامه داد: به هر ميزان ابزارهاي تامين مالي در بازار س//رمايه از تنوع بيشتري برخوردار باشد، نيازهاي بيشتري را برآورده ميكند و بنگاههاي اقتصادي بيشتري نيز تامين مالي از مسير اين بازار راانتخابميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.