افزايش حجم معامالت فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

گروه بورس -بازار فرابورس در دومين روز كاري هفته ميزبان دادوس//تد نزديك به 407 ميليون ورقه بهادار به ارزش هزار و 186 ميليارد ريال قرار گرفت كه نس//بت به روز گذشته از افزايش حجم و كاهش ارزش معامالت حكايت داش//ت. اين در حالي اس//ت ك//ه ديروز بالغ بر 317 ميليون ورقه بهادار به ارزش هزار و 286 ميليارد ريال در فرابورس معامله ش//ده ب//ود. در جريان بازار روز گذش//ته در كنار معامالت س//هام و اوراق بهادار در بازارهاي فرابورس همچنين ش//اهد توقف و بازگشايي شش نماد بوديم. معامالت فراب//ورس در مجم//وع بازاره//اي اول و دوم ني//ز با دادوس//تد 256 ميليون سهم به ارزش بيش از 529 ميليارد ريال پايان يافت. نمادهاي معامالتي »ذوب« و »وگستر« روز جاري باالترين حجم و ارزش معامالتي را در اين دو بازار تجربه كردند. س//هامداران در نماد ش//ركت ذوبآه//ن نزديك به 22 ميليون س//هم به ارزش 15 ميليارد ريال و در نماد ش//ركت گسترش سرمايهگذاري يان حدود 12 ميليون سهم به ارزش بيش از 33 ميليارد ريال را دس//ت به دس//ت كردند. در نماد »ذوب« كه پربازديدترين نماد معامالتي روز گذشته نيز شناخته شد، تنها سهامداران حقيقي 21 ميليون و 710 هزار س//هم اين شركت را ميان خود خريد و فروش كردند و سهامداران حقوقي، مشاركتي در معامالت روز گذشته اين نماد نداشتند. نگاهي به تابلو بيش//ترين رش//د و افت قيمت س//هام نيز نشان ميدهد نماد شركتهاي افرانت، بيمه كوثر و پخش البرز در حالي بر سكوي بيشترين رشد قيمت پاياني تا سطح پنج درصد تكيه زدهاند كه نماد شركتهاي بيمه س//امان، شركت مواد ويژه ليا و شير پاستوريزه پگاه فارس بيش//ترين افت قيمتي را ثبت كردند. روز گذشته همچنين ش//اخص كل فرابورس نيز روندي كاهش//ي را تجربه كرد تا در پايان بازار، آيفكس افت 3/6 واحدي را تجربه كرده و در ارتفاع 900 واحدي بايستد. نمادهاي »ذوب«، »شراز« و »شاوان« سه نماد تاثيرگذار بر آيفكس روز گذش//ته تا سطح 0/7 واحد تاثير منفي بر اين نماگر داشتند. در مقابل نمادهاي »ميدكو« و »ش//پاس« مانع از افت بيش//تر شاخص ش//دند. در جريان بازار همچنين نمادهاي معامالتي بانك حكمت يان، توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك و بهمن ديزل بازگشايي و نمادهاي توسعه اقتصادي آرين و شركت گاز لوله متوقف شدند. ضمن آنكه در ب//ازار اوراق با درآمد ثابت نيز نم//اد معامالتي اوراق رهني بانك مس//كن در نماد 97041نهر به منظور پرداخت س//ود عليالحساب سه ماهه اوراق در تاريخ 31تير 1396 متوقف شد. در تابلوي تسهيالت مسكن نيز كه ميزبان دادوستد حدود 71 هزار ورقه به ارزش 53 ميليارد ريال بود، قيمت اين اوراق در دامنه 717 تا 755 هزار ريال نوس//ان داشت. همچنين در پايان معامالت چهارش//نبه 41تير ،1396 اوراق تسه دي م//اه 93 و تيرم//اه 94 به علت پايان مدت اعتبار اين اوراق متوقف ميشوند. در نهايت بازار اوراق با درآمد ثابت هم ش//اهد ثبت معامله بيش از 385 هزار ورقه به ارزش 378 ميليارد ريال بود. اسناد خزانه اسالمي در مرحله نيز باالترين حجم و ارزش معامالتي را در بازار به ثبت رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.