معامالت بازار سهام منفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

در دومين روز معامالت بورس تهران در اين هفته ش//اخص كل با 34 واحد افت همراه شد. همچنين تعداد زيادي از نمادها در گروه قند، خودرو و فلزات اساسي روند كاهشي را تجربه كردند. به گزارش ايسنا، روز گذشته ش//اخص كل بازده نقدي و قيمتي ب//ورس اوراق بهادار تهران پس از 34 واحد كاهش به رقم 78 هزار و 765 واحدي رسيد و شاخص كل هموزن با 20 واحد افت تا عدد 17 هزار و 160 واحدي پايين آمد. ش//اخص آزاد شناور نيز روز گذشته با افت 108 واحدي مواجه شد و به رقم 85 هزار و 880 واحدي رسيد. عالوه بر اين شاخص بازارهاي اول و دوم نيز هر يك به ترتيب 20 و 95 واحد افت كردند. نماد پااليش نفت اصفهان با 17 واحد تاثير مثبت، بيشترين نقش افزاينده را در بازار سرمايه داشت. در اين نماد64 درصد از خريدها مربوط به سهامداران حقوقي و مابقي مربوط به حقيقيها بود. همچنين نماد گروه مبنا و توسعه معدني و صنعتي صبا نور تاثيرات مثبتي روي روند افت و خيزهاي شاخص داشتند اما در طرف مقابل نماد فوالدمباركهاصفهانبا61 واحدتاثيرمنفيبيشتريننقشكاهندهراروي دماسنجبازارداشت.درايننماد85 درصدازخريدهامربوطبهافرادحقيقي وحدود14 درصدمربوطبهحقوقيهابود.صنايعپتروشيميخليجفارس، سرمايهگذاري غدير و كشتيراني ايران نيز روز گذشته نقش كاهندهاي در نوسانات شاخص بر جاي گذاشتند. در دومين روز معامالت تاالر شيشهاي در اين هفته نمادهاي با حجم و ارزش باالي معامله روند رو به كاهش را در قيمت پاياني تجربه كردند. هرچند اين كاهش براي سه نماد پرمعامله اين گروه زير يك درصد بود. همچنين در گروه فلزات اساسي اكثريت قريب به اتفاق نمادها روند رو به كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند. هرچند نمادهايي مثل مس شهيد باهنر و فروسيليس ايران بيش از چهار درصد در قيمت سهمشان رشد كردهاند اما قنديها نيز در دادوستدهاي روز گذشته همجهت با روند كلي دادوستد سهمها به جز در يك نماد يكدست قرمز ش//دند. هرچند اين كاهش در قيمت براي برخ//ي از نمادهاي اين گروه چندان محس//وس نبود. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 104 ميليارد و 696 ميليون تومان رس//يد كه اين رقم ناش//ي از دست به دست شدن 366 ميليون و 421 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 33 هزارو414 نوبتدادوستدبود.همچنينروزگذشتهسهامدارانبورسي بيش از 366 ميليون برگه سهم و حق تقدم و ساير داراييهاي مالي را به ارزش يك هزار و 46 ميليارد در 33 هزار نوبت معامالتي دست به دست كردند. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي فوالد صبانور، قند شيرين خراسان، سرما آفرين، معدني دماوند، فروسيليس ايران، ايرانتاير و نيرو محركه بود. رفتوآمد 18 نماد اف//زون بر اين روز گذش//ته در پايان معامالت تاالره//اي بورس اوراق بهادار تهران تعداد 14 نماد بازگشايي و چهار نماد متوقف شد. به گزارش بورس تهران، در جريان معامالت روز گذشته، نماد معامالتي شركتهاي قند لرستان)قلرست(، فرآوردههاي غذايي و قند پيرانشهر)قپيرا( با توجه به اعالم پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي منتهي به 31 تير 79، سرمايهگذاري گروه صنعتي ملي)وملي(، پتروشيمي شيراز)شيراز( با توجه به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 بازگشايي شدند. همچنين نماد معامالتي شركتهاي توسعه معدني و صنعتي صبا نور )كنور(، پتروشيمي فجر)بفجر(، سرمايهگذاري توكا فوالد )وتوكا(، قند اصفهان)قصفها(، بيمه البرز )البرز(، ليزينگ ايرانيان )وايران( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي، فرآوردههاي نسوز آذر)كاذر( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي، تعديل پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به92 اسفند69،سيمانآرتااردبيل)ساربيل(پسازبرگزاريمجمععمومي فوقالعاده مبني بر تصويب افزايش س//رمايه اصالح اساس//نامه و ليزينگ صنعت و معدن)ولصنم( پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبني بر اصالح اساسنامه آماده انجام معامله هستند. از سويي ديگر نماد معامالتي شركتهاي فروسيليس ايران )فروس( و لعابيران )شلعاب( جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب صورتهاي مالي، حقتقدم شركت لبنيات پاستوريزه پاك )غپاكح( با توجه به پايان مهلت پذيرهنويسي، نفت سپاهان )شسپا( و سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي )وپترو( با توجه به تعديل پيشبيني درآمد هر سهم متوقف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.