پيشروي قطر و كويت در توسعه بازار صكوك

Jahan e-Sanat - - News -

براس//اس آمار منتشرشده در مركز مالي قطر ،(QFC) اين كشور بهعنوان فعالترين ناش//ر اوراق صكوك معرفي شد كه توانسته سرمايهگذاران مختلفي را از جهان به خصوص در آسيا به خود جذبكند.بهگزارشسنا،هيثمالسالما، رييس مركز مالي قطر در كنفرانسي با همين موض//وع در اين خصوص اظهار داشت: انتشار اوراق صكوك براي تامين ماليزيرساختهايفيزيكيواجتماعي كشوروهمچنينخاورميانهنقشبسيار پررنگي ايفا كرده و از طريق انتشار اين اوراق توانستيم نيازهاي كشور را برآورد كنيم. وي در اين خصوص ابراز داشت: ايجاد يك بازار با زيرساختهاي مطمئن براي اوراق اسالمي يكي از نكات كليدي است است كه قطر ميتواند از طريق آن سرمايهگذارانخارجيراباپتانسيلباالي اين بازار آشنا كند. السالما در كنفرانس »اوراققرضه،واموصكوكدرخاورميانه« به اين مورد اشاره كرد كه پتانسيل بسيار ق//وياي در بازار صكوك وجود دارد و با توجه به جمعيت مسلمانان در دنيا كه رو به ازدياد است، ميتوان انتظار داشت ك//ه اين بازار نيز به زودي با توس//عه و تكامل همراه خواهد شد. با وجود توسعه بازار صكوك، الس//الما در اين خصوص بيان كرد: كشورهاي زيادي صكوك را به كدهاي مالياتي خود اضافه كردهاند بهخصوص كه بازارهاي مالي اسالمي و اوراق صكوك يكي از بازارهاي شفاف و اوراقاسالميبسيارموردتوجهاست.وي دراينخصوصادامهداد:صكوكبهعنوان اوراق بهادار سود بيشتري را در مقايسه با اوراق بهادار ديگر عايد س//رمايهگذار خود ميكند. از اين رو بيشتر كشورهاي اس//المي براي رواج بهتر بازار س//رمايه خ//ود بايد كدهاي اوراق صكوك را وارد دستورهايمالياتيخودكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.