احتمال مبادله كاال با يونان از كانال بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

رييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميازكميسيونمشتركاقتصادي و شوراي تجاري ايران و يونان خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي داوراني در گفتوگو با خانه ملت گفت: كميسيون مشترك اقتصادي و شوراي تجاري مشترك بين ايران و يونان بحث همكاريهاي اقتصادي در زمينههايي مانند خريد و فروش سهام و مبادله كاال از طريق ظرفيت بورس كاال را پيگيري ميكند البته توافقاتي براي تسهيل روابط بانكي ايران با يونان، توسعه گردشگري و همچنين حملونقل دريايي صورت گرفت. وي در خصوص دستاوردهاي سفر جمعي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به كشور يونان افزود: در سفر به كشور يونان، اعضاي كميسيون اقتص//ادي ديدارهايي با نايبرييس پارلم//ان، قائممقام وزير امور خارجه و فعاالن اقتصادي اين كشور داشتند. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: با رايزنيهاي انجام شده با نايب رييس پارلمان يونان، توافقي صورت گرفت كه كميسيون مشترك اقتصادي ايران و يونان تشكيل شود. پورابراهيمي داوراني در ادامه گفت: در ديدار با قائم مقام وزير امورخارجه يونان همچنين توافقي براي تشكيل شوراي تجاري مشترك بين ايران و يونان صورت گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.