رشد 16 درصدي توليد فوالد

Jahan e-Sanat - - News -

بررس//ي آمارهاي عملكرد توليد فوالد خام در دوره ‪1392 -95‬ نش//ان ميدهد كه روند رشد تدريجي در اين بخش وجود داشته، در عين حال مقايسه توليد 1395 نس//بت به 1392 رشد 16/3 درصدي را نشان ميدهد.

آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه در سال گذشته مجموع توليد فوالد خام كشور به رقم 18 ميليون و 19 هزار و 700 تن رس//يد و نسبت به عملكرد س//ال 94 كه رق//م 16 ميليون و 538 ه//زار و 500 تن بود، رش//د 8/9 درصدي را ثبت كرد.

فوالدس//ازان كشور در سال 93 ميزان توليد شمش را نسبت به رقم 15 ميليون و 481 هزار 200و تني سال 92 رشد 8/5 درصدي دادند كه اين رقم حدود دو برابر متوسط جهاني اعالم شد.

برپايه دادههاي آماري پارسال مجموع توليدات فوالدي كشور به رقم 17 ميليون و 681 هزار و 700 تن رسيد كه اين رقم نس//بت به عملكرد 17 ميلي//ون و 443 ه//زار و 400 تني س//ال 94 رش//د 1/3 درصدي داشت.

همچني//ن توليدات فوالدي در س//ال گذش//ته در مقايسه با س//ال 92 افزايش 6/7 درصدي داشت و اين امر تداوم رشد در اين زمينه را نشان ميدهد.

بررسي جدول ياد شده، ميزان توليدات فوالدي را در س//ال 94 رقم 17 ميليون و 443 هزار و 400 تن نش//ان داد كه در مقايسه با سال 93 كه 16 ميليون و 938 هزار تن بود، رشد 2/9 درصدي داشت.

همچني//ن ج//دول آم//اري وزارتخانه مزبور ميزان توليدات فوالدي براي س//ال 93 را نس//بت به سال 92 كه 16 ميليون و 566 ه//زار و 600 تن بود، افزايش 2/2 درص//دي ثبت كرد و در واقع در مجموع دولت يازدهم در زمينه شمش و توليدات ف//والدي در س//الهاي ‪1392 -1395‬ عملكرد مثبتي را نشان ميدهد.

دولت يازدهم در مسير تحقق بخشيدن به ه//دف 1404 كه همان//ا ظرفيت 55 ميليون تني فوالد اس//ت، گام برداشته و اكنون با دستيابي به ظرفيت 30 ميليون تني ب//ه مي//زان 54/5 درص//د از هدف چشمانداز تحقق يافته است.

برابر بررس//ي صورت گرفته از س//وي وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت س//ال گذشته ميزان توليد سنگآهن كشور به رق//م 31 ميليون و 711 هزار و 400 تن رس//يد كه نس//بت به 30 ميليون و 435 هزار تن س//ال 94 افزايش 4/1 درصدي را نشان ميدهد.

كاهش 10/7 درصدي توليد سنگآهن در س//ال 94 نسبت به رقم 34 ميليون و 82 هزار و يكصد تني در س//ال 93 ثبت ش//د و اين امر بيشتر ناشي از افت قيمت جهاني و عدم استقبال از صادرات در اين بخش بود. س//ال 93 را به عنوان نخس//تين گام دولت يازدهم در بخش سنگآهن ميتوان دانست كه در مقايسه با 92 نزديك به يك درصد رشد داش//ت، رقم توليد اين ماده معدني در سال 92 به ميزان 33 ميليون و 746 هزار و 300 تن بود.

افزايش 33/6 درصدي توليد كنسانتره زغالسنگ در سال گذشته نسبت به سال 92 نيز نشانه روند عملكرد مثبت در اين بخش است و در سال 95 توليد اين ماده معدني به رق//م يك ميليون و 232 هزار تن رسيد و در مقايسه با سال 94 كه يك ميليون و 113 هزار و 900 تن بود، رشد 10/6 درصدي داشت.

س//ال 94 مي//زان تولي//د كنس//انتره زغالسنگ در مقايسه با سال 93 كه رقم ي//ك ميليون و 156 هزار ت//ن بود، افت 3/6 درص//دي پيدا كرد و اين امر ناش//ي از بازسازيهاي كارخانه ذوبآهن بود كه تقاضا را كاهش داد و توليد نيز تحت تاثير آن تنزل يافت.

س//ال 93 كه از آن به عنوان نخستين گام حركتي دول//ت يازدهم ميتوان ياد كرد، توليد كنسانتره زغالسنگ درحالي جهش 25/4 درصدي داش//ت كه س//ال 92 مجم//وع توليد در اين زمينه 921/5 هزار تن بود.

به گزارش ايرنا، دس//تيابي به ظرفيت 55 ميليون تني فوالد خام در افق 1404 نيازمند 61 ميليون تن آهن اس//فنجي، 85 ميليون تن گندله و 102 ميليون تن كنسانتره سنگآهن است.

انتظار ميرود از مجموع ظرفيت توليد فوالد خام كشور حدود 15 ميليون تن به امر صادرات اختصاص پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.