تنها شغل اوليها امكان ثبتنام در كارورزي را دارند

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل توسعه اشتغال وزارت كار گفت: تنها شغل اوليها يا افرادي كه سابقه بيمه كمتر از سه ماه دارند ميتوانند در طرح كارورزي ثبتنام كنند، بنابراين بيمه بيكاري دريافت نميكنند كه با ثبتنام در سامانه كارورزي دچار مشكل شوند.

عالءالدين ازوجي، مديركل توسعه اشتغال وزارت كار درباره اينكه آيا كسي كه در كارورزي ثبتنام ميكند مقرري بيمه بيكارياش قطع ميشود يا خير گفت: طرحهاي كارانه اشتغال جوانان )كاج( براي افزايش مهارت و اشتغالپذيري جوانان )ش//غل اوليها(، ايجاد فرصتهاي ش//غلي مناسب و پايدار جهت رفع مشكل جوانان جوياي كار براي گروه سني 15 تا 23 سال در قالب اجراي دوره مهارتآموزي در محيط واقعي كار و براي دانشآموختگان دانشگاهي در گروه سني 23 تا 35 سال در قالب اجراي طرح كارورزي در سال 1396 كه همراه با برخي مشوقهاي كارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه كل كشور در سالجاري، طراحي شده است.

وي ادامه داد: در ذيل اجراي اين طرح كارورزان چهار تا شش ماه تحت آموزش قرار ميگيرند. ماهانه تا سقف 3100 هزار ريال از سوي دولت براي هر كارورز براساس دستورالعمل اجرايي حقوق پرداخت ميشود. همچنين مسووليت بيمه مدني كارورزان توسط دولت است.

ازوجيبهتسنيمگفت:شغلاوليهاتحتپوششبيمهاينبودندكهبخواهند مقرري بيمه بيكاري دريافت كنند. تنها شغل اوليها يا افرادي كه سابقه بيمه كمتر از سه ماه دارند، ميتوانند در اين طرح ثبتنام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.